ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за ученическо есе или рисунка

Инициативният комитет за организиране честването на

25- годишния юбилей на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за ученическо есе или рисунка на тема:

,,Училище, учители и ние – един безкраен кръговрат‘‘ – 8-9 клас

,,Моето училище след 25 години‘‘ - 10-12 клас

Критерии за оценяване на есетата:

- умения за осмисляне на темата и аргументираност;

- убедителност в интерпретацията;

- оригиналност на личната позиция;

- езикова и естетическа култура;

Изисквания за оформяне на есетата:

- Обем: 1-2 стр. стандартен текст  (12 пункта Times New Roman 1,5 междуредие);

- файлов формат- PDF;

- тип на текста – размишление;

В раздела за рисунка се приемат творби без ограничение на материалите и техниката.

Награди получават класираните на I, I, III място. Отличените творби ще бъдат публикувани на сайта на гимназията.

Творбите се предават на Славейка Мазнева – учител по Български език и литература или на Маргарита Йорданова – преподавател по философски дисциплини в срок до 15.12.2015 г.

Пожелаваме Ви успех!

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.