ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНА  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното  и училищното образование,  директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“  –  Варна

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА 17. 11. 2016 Г. ОТ 18:00 Ч. В К-Т 312 НА ГИМНАЗИЯТА ПРИ СЛЕДНИЯ

 ДНЕВЕН РЕД

  1. Избор на членове на Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
  2. Избор на резервни членове на Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна              

 

Информация за правомощията на обществения съвет може да прочетете  на интернет страницата http://pgi-varna.com/?page_id=3159

 

Директор: П

/Янка Бакалова/