ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ВАЖНА информация във връзка с отсъствията на учениците

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с влезлия в сила Закон за предучилищното и училищно образование Министерството на образованието и науката въведе електронна информационна система за ежемесечен контрол на отсъствията на учениците. В срок до 1 число на следващия месец, класните ръководители трябва да са обработили и предали броя на отсъствията поименно за всеки ученик. Тъй като информацията от електронната система се препраща към дирекциите „Социално подпомагане“, при допускане на отсъствия по неуважителни причини, родителите на тези ученици няма да получават помощ за съответното дете. В тази връзка е важно да знаете, че:

  • Срокът и начинът на извиняване на отсъствията, включително и вида на документа, който се представя, се спазва стриктно;
  • Отсъствията на ученика от училище, във всички случаи, се потвърждават писмено от родителя;
  • При отсъствие по здравословни причини – трябва незабавно /след връщане на ученика в училище/ да се представи медицински документ за извиняване на отсъствията – попълнен, подписан и подпечатан съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването, качени в сайта на гимназията. При непълнота в данните или разминаване в датите, отсъствията няма да се извиняват;
  • При отсъствие по семейни причини до 3 дни – заявление от родител се подава в канцеларията на училището предварително или най-малко в същия ден;
  • При отсъствие по семейни причини до 7 дни – заявление от родител се подава в канцеларията на училището един месец преди това;
  • В случай, че ученикът отсъства по здравословни причини в последните дни от месеца, родителят задължително трябва да уведоми класния ръководител за това;
  • При липса на коректно попълнен медицински документ и/или потвърждение от родител до първо число на следващия месец, отсъствията се определят по неуважителни причини;
  • Корекция на броя на отсъствията, след подаване в системата, не може да се прави /даже след това да сте представили документи/ и месечните помощи за отглеждане на дете ще бъдат спрени.

Съгласно чл.2 от Закона за предучилищното и училищно образование родителите са участници в образователния процес и имат своите отговорности по смисъла на закона.