ПГИ "Д-р Иван Богоров"

АДВОКАТИ В ЧАСА НА КЛАСА

По инициатива на РУО- Варна и Адвокатска колегия- Варна на
28.11.2017г. адвокатите Нели Йорданова и Мадлен Славова присъстваха в
часа на класа в 10 в, и 10 е класове с класни ръководители М. Йорданова ,
Цв.Добрева.
Дискутирани бяха теми, свързани с трафика на хора, домашното
насилие над малолетни и непълнолетни, мерките за защита правата на детето,
детското насилие и хулиганските прояви. Разяснени бяха съдебните
процедури, осъществявани с участието на деца.
Беше представена адвокатската професия, която заинтригува десетокласници-
те.