ПГИ "Д-р Иван Богоров"

“Първа копка”

С официална церемония на територията на  ПГИ “Д-р Иван Богоров”, бе направена “Първа копка”, по проект: “Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” и на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”, гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент : Община Варна

Обща стойност на проекта:

2 799 982,08 лв. от които:

2 379 984,77 лв. Европейско и

419 997,31 лв. национално съфинансиране