ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Kонкурс за стипендии на фондация “Ат. Буров”

Конкурс за стипендии за учебната 2018/2019 г. за ученици от професионални гимназии по икономика

Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
–           Отличен успех през всички години на обучение;
–           Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;
–           Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси в областта на професионалната и общообразователна подготовка;
–           Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.

Конкурсът ще протече през следните етапи:

        До 5 октомври 2018г., кандидатите изпращат  по пощата :
–     Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров;
–     Попълнен и подписан формуляр, който се намира на  сайта на фондация „Атанас Буров“ – www.atanasburov.org

–     Служебна бележка от гимназията за изисквания успех от всички класове.

Документите се изпращат на адрес:
Фондация „Атанас Буров”, За конкурса за стипендии,  бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, 1000 София.
    
    От 8 до 19 октомври 2018 г., конкурсната комисия ще оцени кандидатите по показателите, посочени във формуляра и ще направи класиране.
Първите 20 кандидати  ще бъдат поканени  за среща с  комисията.

      Между 22 и 31октомври 2018 г., в гр. София ще се проведе среща на кандидатите с комисията. На кандидатите се поемат разходите за пътуване до София и обратно.
 По време на срещата ще се проведе дискусия по определена тема, за която кандидатите ще бъдат уведомени предварително.  След дискусията те ще разговарят с  комисията за плановете им за професионално  развитие, общоикономическа култура  и ценностна система.        

Одобрените кандидати ще бъдат обявени през ноември.
За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02 – 811 3634 или на [email protected]