ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Първа мобилност на ПГИ по ERASMUS+

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“  осъществи първа мобилност по Проект 2019-1-BG01-KA102-061493  – “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век”. Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ в град Лондон, Обединено Кралство.

    Мобилността на 15 ученици  и придружаващите учители Дияна Дянкова и Ивелина Чучаркова се осъществи  в периода 17.11 – 30.11.2019 г. Участие в мобилността взеха ученици от 11 и 12 клас.

    Основната цел на проекта е приложение на придобитите от учениците знания, навици и умения по обща и отраслова професионална подготовка в условията на реална мултикултурна работна среда.

     Учениците бяха разпределени в 13 фирми, в три направления: бизнес администрация, медия и IT.

      По време на мобилността се осъществиха следните дейности:

  • Въвеждаща сесия (19.11.2019 г.) – представяне на програмата; получаване на инструктажи за градски транспорт и живот в Лондон; указания за действия при спешни случаи ( заболяване, загуба на документи,  затруднения при ориентиране и придвижване).  
  • Менторинг среща (21.11.2019 г.) – оказване на подкрепа на учениците и обратна връзка относно работните места.
  • Мониторинг визити – осъществени от придружаващите учители Дияна Дянкова – преподавател по икономически дисциплини и  Ивелина Чучаркова  – преподавател по английски език, посетиха всички фирми по предварително изготвен график
  • Заключителна сесия (29.11.2019 г.) – оценка и самооценка на постиженията и придобитите знания и умения; раздаване на Сертификати; оформяне на задължителна документация по проекта.