ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ ЗА 15 септември 2020 г.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 11:00  ЧАСА В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО  САМО ЗА VIII-и КЛАС

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ ЗА  15 септември 2020 г.

 

Паралелки Класни ръководители Класни стаи
начален   час 11:40
VIIIA Богдана Радева 402
VIIIБ Виолета Съева 403
VIIIВ Диана Петрова 312
VIIIГ Светослав Маринов 311
VIIIД Ивелина Иванова 404
VIIIЕ Донка Кандахерова 405
начален   час 13:00
ІXА Красимира Станчева 301
ІXБ Радина Иванова 302
ІXВ Пламена Костадинова 303
ІXГ Силвия Йораднова 311
ІXД Сийка Хачикян 304
IX E Друмка Жекова 305
XА Наталия Пачева 402
XБ Юлиана Неделчева 403
XВ Зефир Ников 404
XГ Ивайло Мусев 405
XД Недялка Христова 406
XЕ Елена Колева 312
начален   час 14:30
А Ванина Иванова 302
Б Стойна Илиева 303
В Тончо Тончев 304
Г Валентина Касърова 305
Д Виолета Кръстева 301
Е Христина Триндафкова 311
XІІА Палвина Малденова 402
XІІБ Нина Вълчева 403
XІІВ Надежда Иванова 404
XІІГ Красимира Кафалийска 405
XІІД Дияна Дянкова 406
XІІЕ Христина Панайотова 306