ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

До родителите на учениците в ПГИ „Д-р Иван Богоров”

На 30.01.2013 г. се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство. Присъстваха 30 представители.

По време на дискусията установихме, че родителите като цяло не са или са малко информирани за целта и задълженията на Училищното настоятелство. Това може би е една от основните причини за затруднената работа на УН в последната година. Вярваме, че за всеки родител е важно да е информиран за проблемите на училището и сградата, както и наличието на добра обратна връзка, за да са успешни усилията на всички.

УН е доброволно сдружение на родители с идеална цел, създадено с основна задача да подпомага учебно–възпитателния процес, стопанското и материално осигуряване на училището.

 Както е упоменато и в устава на УН, надяваме се родителите да са съпричастни с живота на училището, да подпомагат и съдействат за обсъждане на възникнали проблеми, както и за поддържане, ефективно стопанисване и подобряване на сградата и базата на училището. От огромно знаение е също ние, родителите, да сме инициатори на дейности за подобряване името и имиджа на училището. Така и нашите деца ще се гордеят със своето училище и ще се старят да градят знания и добри отношения.

Ето накратно някои от последните дейности, подпомогнати от УН от 2010 г. насам:

  • Предоставяне на награда „Богоров” за отличен успех
  • Подпомагане на социално слаби деца за закупуване на униформи
  • Закупуване на награди за ученици, постигнали успех в национални състезания
  • Закупуване на образователна литература за библиотеката на гимназията
  • Участие в проекти, по които училището не може да кандидатства от свое име
  • Извършен текущ ремонт на училището – със закупените материали от УН и труда на непедагогическия персонал на гимназията бяха измазани и боядисани 18 учебни помещения, 4 коридора и 2 фоайета
  • Изработка на 40 бр. национални престилки
  • Наем зала, по случай патронния празник на училището
  • Спонсорство за участие на ученици в различни състезания, конференции и др.
  • Закупени 3 броя компютърни конфигурации

Несъмнено един от основните въпроси е акумулирането на средства, с които УН може да подпомага и организира различни наложителни подобрения и ремонти, но също така и да организира различни конкурси и награждавания. Единствения източник на средства са даренията.

На общото събрание се взе решение размерът на дарението да е 2 пъти по 5 лева.

Молим още веднъж да бъде пояснено, че даренията са абсолютно доброволни и Събраните средства се внасят от името на класа в сметката на УН и за нея се издава разписка.

За да улесним двупосочния контакт, взехме решение в сайта на училището да се създаде страница на УН. Там ще бъде изнасяна информация с протокол от събранията, решения, предложения, устава и др.

 Уважаеми родители, още веднъж благодарим за разбирането и очакваме вашата подкрепа.

 

Училищно настоятелство на ПГИ „Д-р Иван Богоров”