ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЗИ

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година

/съгласно заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на МОН/

 

  1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 8:00 ч.
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 26 май – 29 май 2020 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 8:00 ч.
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 31 август – 3 септември 2020 г.
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия май-юни 2020 година
Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  04.03.-17.03.2020 г.
Допускане до ДЗИ до 18.05.2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 18.05.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 18.05.2020 г.
Оценяване на писмените работи 23.05.-08.06.2020 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 12.06.2020 г.

3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия август-септември 2020 година

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  01.07.-14.07.2020 г.
Допускане до ДЗИ до 20.08.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 24.08.2020 г.
Оценяване на писмените работи 31.08.-08.09.2020 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 10.09.2020 г.