ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Процедура за подбор

Logo

ПРОЦЕДУРА за подбор на ученици от XI и XII клас за включване в първи поток от целева група

по Проект 2015-1-BG01-KA102-013835

Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!

 през учебната 2015/2016 г.

Период на мобилността:

31.01.2016 г. – 13.02.2016 г.

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

  • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 11 или 12 клас /поне 17 годишни/ от всички специалности за учебната 2015/2016 г.
  • Успех от предходна учебна година над Добър
  • Липса на наказания за предходна учебна година
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни
  • Не е желателно повторно участие на ученик в проекти по програма „Еразъм+”

/предимство ще имат нови участници/

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три етапа – подбор по документи, тест и интервю на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие в подбор /по образец/
  2. CV европейски формат – на английски език
  3. Мотивационно писмо за участие в мобилността
  4. Копие от страниците със срочни и годишни оценки на бележник за предходна учебна година

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”в срок до 23.09.2015 г.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

II етапПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учениците успешно преминали първи етап, ще държат тест по английски език ниво В1+.

III етап – ИНТЕРВЮ:

Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

Окончателният състав на първия поток от целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

Критерии за подбор

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.