ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНИ за заседания


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование)


Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за свикване на Общо събрание на родителите и за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за определяне на секретар на Общото събрание на родителите

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за определяне на броя на членовете на Обществения съвет в училището

Заповед на Кмета на Община Варна за определяне представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за съхраняване на документите на Обществения съвет и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на Съвета


Протокол от Общото събрание на родителите от 17.11.2016 г. за избор на членове на Обществения съвет и присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите

Протоколи от заседания на Обществения съвет

Протокол № 1 от 17.11.2016 г.

Протокол № 2 от 16.01.2017 г.

Протокол № 3 от 30.03.2017 г.

Протокол № 4 от 28.04.2017 г.

 


 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (мандат 17.11.2016 – 16.11.2019 г.)

Редовни членове:

Председател: Полина Димитрова – родител на ученик в ІХ „а“ клас

Секретар: Малена Маджарова – родител на ученик в VІІІ “в” клас

Членове:

  1. Иванка Атанасова – родител на ученик в VІІІ “а” клас
  2. Даниела Иванова – родител на ученик в Х „д“ клас
  3. Даниела Попова – родител на ученик в ХІ „в“ клас
  4. Ганчо Ганчев – общински съветник – представител на работодателите – Община Варна
  5. Кристиян Богоев – зам.-областен управител – представител на работодателите

Резервни членове:

  1. Мария Янева Арабаджиева – родител на ученик в Х “б” клас
  2. Десислава Димитрио – родител на ученик в Х “в” клас
  3. Мая Пеева-Върбанова – родител на ученик в ХІ „а“ клас
  4. Ирина Пангаджиевва – родител на ученик в ХІ „г“ клас
  5. Надежда Станчева – родител на ученик в ХІ „е“ клас