ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование)


Обществен съвет (мандат 27.11.2019 – 26.11.2022 г.)
Покани за заседания

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за свикване на Общо събрание на родителите и за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за определяне на секретар на Събранието на родителите – ІІ етап

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за определяне на броя на членовете на Обществения съвет в училището

Заповед на Кмета на Община Варна за определяне представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището


Протокол от Събрание на родителите – ІІ етап от 27.11.2019 г. за избор на членове на Обществения съвет 


Протоколи от заседания на Обществения съвет

2019/2020

Протокол № 1 от 27.11.2019 г.

Протокол № 2 от 30.01.2020 г.

Протокол № 3 от 30.01.2020 г.


СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (мандат 27.11.2019 – 26.11.2022 г.)

Редовни членове:

Председател: Пламен Димов, родител на ученик в VІІІ “д” клас

Секретар: Даринка Ангелова, родител на ученик в Х „г“ клас

Членове:

  1. Калина Димитрова, родител на ученик в Х „а“ клас
  2. Яна Георгиева, родител на ученик в VІІІ „г“ клас
  3. Анна Димова, родител на ученик в ІХ „в“ клас
  4. Ваня Бонева, представител на работодателите

Резервни членове:

  1. Румен Лефеджиев, родител на ученик в VІІІ „а“ клас
  2. Маргарита Панайотова, родител на ученик в ІХ „а“ клас
  3. Невена Дрохлева, родител на ученик в ІХ „д“ клас
  4. Стефка Томова, родител на ученик в ІХ „е“ клас
  5. Христо Тодоров, родител на ученик в ІХ „б“ клас