ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2019 ГОДИНА


Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование


ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

04.07. – 06.07.2018 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13.07. – 17.07.2018 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране

27.07. – 30.07.2018 г. вкл. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Работно време на комисията: от 8:00 часа до 17:00 часа във фоайето на училището, което временно се намира в сградата на ОУ „Стоян Михайловски“, кв. Вл.Варненчик.

Попълване на незаетите места, след трети етап на класиране ще се извърши във времето от 03.08.2018 г. до 11.09.2018 г., както следва:

За свободните места, могат да кандидатстват ученици, които:

  • са завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;
  • специалностите от професии, за които кандидатстват да не са противопоказни на здравословното им състояние.

03.08.2018 г. до 08.08.2018 г. – кандидатстващите ученици подават в канцеларията на училището /във времето от 8:00 до 16:00 часа/, следните документи:

  • заявление до директора за участие в класиране;
  • оригинал и копие на свидетелството за основно образование;
  • оригинал и копие на служебната бележка с резултатите от националното външно оценяване;
  • оригинал и копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, че специалностите, по които кандидатстват не са противопоказни на здравословното им състояние.

Класирането на учениците ще се извърши  в низходящ ред на общия брой точки по БЕЛ и Математика от националното външно оценяване. При равен брой точки, класирането ще се извърши по средния успех от свидетелството за основно образование.

 10.08.2018 г., до 16:00 часа – записване на учениците

До 09.09.2018 г. учениците могат да кандидатстват за обявените свободни места при същите условия

10.09.2018 г. – обявяване на списъка с приетите ученици

11.09.2018 г. – записване на приетите ученици

 


YouTube Preview Image


 

 


korica