ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНИ

ДО

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

 

ВАРНА

 

П О К А Н А

от

МАЛЕНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

за провеждане на заседание

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет при ПГИ „Д-р Иван Богоров“, което ще се проведе на 22.10.2018 г. (понеделник) от 18:00 часа, в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр.Варна,  при следния

ДНЕВНИЯ РЕД:

  1. Приемане на становище по Отчета на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2018 г.
  2. Други.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на [email protected] в срок до 19.10.2018 г.

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е НАЛОЖИТЕЛНО!

С уважение,

МАЛЕНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“