ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНИ

ДО

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ВАРНА

  

П О К А Н А

от

ПОЛИНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

за провеждане на заседание

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет при ПГИ „Д-р Иван Богоров“, което ще се проведе в кабинет 312 на 04.09.2017 г. (понеделник) от 17:00 часа при следния

 

 ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2017/2018 г.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на pgi_bogorov@abv.bg в срок до 03.09.2017 г.

  

С уважение,

ПОЛИНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“