ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНИ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ВАРНА

 

П О К А Н А

от

МАЛЕНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

 за провеждане на заседание

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет при ПГИ „Д-р Иван Богоров“, което ще се проведе на 24.04.2019 г. (сряда) от 18:00 часа в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ при следния

 ДНЕВНИЯ РЕД:

  1. Приемане на становище по Отчета на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2019 г.
  2. Други.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на [email protected] в срок до 22.04.2019 г.

 

Отчета на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2019 г.

 

 С уважение,

 МАЛЕНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“