ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНИ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ВАРНА

 

П О К А Н А

от

МАЛЕНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

за провеждане на заседание

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет при ПГИ „Д-р Иван Богоров“, което ще се проведе на 30.01.2019г. (вторник) от 18:30 часа, в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна,  при следния

 ДНЕВНИЯ РЕД:

  1. Приемане на становище по Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.
  2. Съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2018 г. на ПГИ „Д-р Иван Богоров”.
  3. Други.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на [email protected] в срок до 25.01.2019 г.

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е НАЛОЖИТЕЛНО!

 

С уважение,

МАЛЕНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“