ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНИ

ДО

 ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ВАРНА

   

П О К А Н А

 от

ПОЛИНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

 за провеждане на заседание

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да присъствате на  заседание на обществения съвет при ПГИ „Д-р Иван Богоров“, което ще се проведе в кабинет 312 на 31.10.2017 г. (вторник) от 17:00 часа при следния

  ДНЕВНИЯ РЕД:

  1.  Приемане на становище по Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2017 г.

 Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на pgibogorov@pgi-varna.com в срок до 27.09.2017 г.

С Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2017 г. може да се запознаете на интернет страницата

http://pgi-varna.com/wp-content/uploads/2016/01/analiz-30.09.2017.pdf 

  

С уважение,

 ПОЛИНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

 

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.