ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНИ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ВАРНА

 

П О К А Н А

от

ПОЛИНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

за провеждане на заседание

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет при ПГИ „Д-р Иван Богоров“, което ще се проведе в кабинет 312 на 10.01.2018 г. (сряда) от 18:00 часа при следния

 ДНЕВНИЯ РЕД:

  1. Приемане на становище по Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.
  2. Съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2017 г. на ПГИ „Д-р Иван Богоров“.
  3. Приемане на становище по училищния план-прием за учебната 2018/2019 г.
  4. Други

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на [email protected] в срок до 08.01.2018 г.

 

Приложено Ви изпращам на електронните Ви адреси:

  1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.;
  2. Предложение за разпределение на средствата от преходен остатък от бюджет 2017 г. на ПГИ „д-р Иван Богоров“;
  3. Предложение за държавен план-прием на ученици в VIII клас в дневна форма на обучение на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”

 

С уважение,

ПОЛИНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“