ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНИ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ВАРНА

   

П О К А Н А

от

МАЛЕНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

за провеждане на заседание        

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет при ПГИ „Д-р Иван Богоров“, което ще се проведе на 18.04.2018г. (сряда) от 17:30 часа, ж.к. „Владислав Варненчик” ІІ микрорайон (Кайсиева градина) в сградата на ОУ “Ст. Михайловски” при следния

 ДНЕВНИЯ РЕД:

  1. Приемане на становище по Отчета на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2018 г.
  2. Приемане на отчета на директора за изпълнение на стратегията за развитие на гимназията за учебната 2016/2017 година.
  3. Разни.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на [email protected]в срок до 15.04.2018 г.

Материалите за запознаване ще Ви бъдат изпратени след 12.04.2018 г.

Присъствието Ви е наложително!

 

С уважение,

МАЛЕНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“