ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ГРАФИЦИ

Г Р А Ф И К за провеждане на консултации с учениците, които ще се явяват на поправителни изпити сесия – юли 2017/2018 година

График-консултации-поправит.изпити-м.07.

 

Седмично разписание по паралелки – IІ срок 2017/2018 г.

ГРАФИК за писмените класни работи през IІ срок на учебната 2017/2018 година

ГРАФИК за писмените контролни работи през IІ срок на учебната 2017/2018 година

ГРАФИК за консултациите на класните ръководители с родители на ученици в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ през IІ срок на учебната 2017/2018 година

ГРАФИК за консултациите на учителите с учениците по предмети в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ за ІI срок на учебната 2017/2018 година 

ГРАФИК за провеждане на часа за спортни дейности през IІ срок на учебната 2017/2018 година

 

ГРАФИК за провеждане на производствената практика на учениците от ХІІ клас през учебната 2017/2018 година

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА