ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ГРАФИЦИ

График за провеждане на консултации за поправителните изпити – юлска сесия на учебната 2016/2017 година

График за провеждане на поправителни изпити – юлска сесия на учебната 2016/2017 година

 

Седмично разписание по паралелки – IІ срок 2016/2017 г.

ГРАФИК за консултациите на класните ръководители с родители на ученици в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ през IІ срок на учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за консултациите на на учителите с учениците по предмети в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ за IІ срок на учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за писмените класни работи през IІ срок на учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за писмените контролни работи през IІ срок на учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за разпределение на часовете за трети час по физическо възпитание и спорт за IІ срок на учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за провеждане на производствената практика на учениците от ХІІ клас през учебната 2016/2017 година

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА