ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СТИПЕНДИИ

 На вниманието на учениците които желаят да кандидатстват за отпускане на стипендии – Заповед № РД5-477/21.02.2018 г. и Заповед № РД5-475/21.02.2018 г.

 

 

Заповед_2срок17_18

Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.1. попълват само I. Успех от Заявление-декларация; Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.3.и 1.4. попълват само II.Семейно положение от Заявление-декларация и прилагат съответните документи; Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.2. попълват всичките раздели от Заявление-декларация и прилагат съответните документи. За всички стипендии по Раздел II класният ръководител попълва “Забележка” от Заявление-декларация.