ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

С Т Р А Т Е Г И Я   ЗА   Р А З В И Т И Е  НА  ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ” – ВАРНА /2016-2020/

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  НА ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ХАРТА ЗА ЦЕННОСТИТЕ И ПРАВИЛАТА В УЧИЛИЩЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ”

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ”

УЧИЛИЩЕТО ЗА СПРАВЯНЕТО В СИТУАЦИИ НА НАСИЛИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2018/2019


ПРАВИЛНИЦИ И ИНСТРУКЦИИ


Седмично разписание по паралелки – I срок 2018/2019 г.


ГРАФИЦИ