ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Резултати от 3-та мобилност 2017 г.

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“  осъществи трета мобилност по Проект 2015-1-BG01-KA102-013835 Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!” Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,сектор „Професионално образование и обучение“, в град Лондон, Обединено Кралство.

Мобилността на 16 ученици и придружаващите учители Дияна Дянкова и Валентина Касърова се осъществи  в периода 26.03 – 08.04.2017 г.

Основната цел на проекта е приложение на придобитите от учениците знания, навици и умения по обща и отраслова професионална подготовка в условията на реална мултикултурна работна среда.

Учениците бяха разпределени в 15 фирми, в три направления: бизнес администрация, медия и IT.

По време на мобилността се осъществиха следните дейности:

  • Въвеждаща сесия (27.03.2017 г.) – представяне на програмата; получаване на инструктажи за градски транспорт и живот в Лондон; указания за действия при спешни случаи ( заболяване, загуба на документи,  затруднения при ориентиране и придвижване).
  • Менторинг среща (29.03.2017 г.) – оказване на подкрепа на учениците и обратна връзка относно работните места.
  • Мониторинг визити – осъществени от придружаващите учители Дияна Дянкова – преподавател по икономически дисциплини и  Валентина Касърова  – преподавател по английски език, посетиха всички фирми по предварително изготвен график
  • Мониторинг (03.04 – 05.04.2017 г.) от г-жа Янка Бакалова – Директор на гимназията и г-жа Марияна Вачкова- ЗДУД

Заключителна сесия (07.04.2017 г.) – оценка и самооценка на постиженията и придобитите знания и умения; раздаване на Сертификати; оформяне на задължителна документация по проекта.

 

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.