ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) 

Закони

Изтегли

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Линк

Закон за закрила на детето

Линк

Закон за професионалното образование и обучение

Линк

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 
 Линк

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Линк

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Линк

Кодекси

Изтегли

Кодекс на труда

Линк

Етичен кодекс на работещите с деца

Линк

Правилници

Изтегли

Правилник за прилагане на закона за закрила на детето

Линк

Наредби

Изтегли

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

 Линк
 Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

 Линк

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

 Линк

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).

 Линк

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (ДВ, бр. 6 от 1997 г.) и Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител” или „възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (ДВ, бр. 69 от 1994 г.)

  Линк
Наредба № 2 от 24 април 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Линк

НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ И ДОПУСТИМИЯ ВИД ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Линк