ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2017/2018 г.

професия/ специалност

Интензивно изучаван чужд език 

VIII клас

IХ клас

Х клас

Финансист
Банково дело
Немски език
- 5 -
Финансист
Банково дело
 Английски език
- - -
Финансист
Застрахователно и осигурително дело
Немски език  - - -
Финансист
Застрахователно и осигурително дело
Английски език - 5 4
Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство
Английски език  - - 3
Организатор Интернет приложения
Електронна търговия
 Английски език - 2 4
Офис мениджър
Бизнес администрация
 Английски език - 4 1
Оператор информационно осигуряване
Икономическо информационно осигуряване
 Английски език 1 - -
Оператор информационно осигуряване
Икономическо информационно осигуряване
- 2 -

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване, подписано от родител

2. Копие на учебен план, по който е учил ученикът

3. Декларация за информирано съгласие за полагане на приравнителни изпити

4. Копие на ученическа книжка