ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Седмично разписание на VІІІ клас за І срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание на ІХ клас за І срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание на Х клас за І срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание на ХІ клас за І срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание на ХІІ клас за І срок на учебната 2021/2022 година