ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В  ПГИ “Д-р Иван Богоров” стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците от VIII до ХII клас, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност.

Чрез анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности и разговори с тях, се проучи желанието и нагласите им спрямо тематични направления. След обобщаване на резултатите ще бъдат попълнени търсените и предлагани занимания при спазване на указаните срокове.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

 

Занимания по интереси – учебна 2019/2020 година

Наименование на група Клас Ръководител Тематична област Тематична подобласт
Клуб Питагор 10 Дора Илиева Математика* Приложна математика
Клуб Графичен и УЕБ дизейн 11-12 Николай Морянов Дигитална креативност* Дигитални умения
Клуб Предприемачество и мениджмънт в културния туризъм 8 Деан Василев Технологии* Предприемачество
Клуб Икономика и мениджмънт в културния туризъм 9 Деан Василев Технологии* Предприемачество
Клуб Млад предприемач 11 Румянка Неделчева Технологии* Предприемачество
Клуб Пътят на младия банкер 11 Светослав Маринов Технологии* Предприемачество
Клуб Млад банкер 12 Светослав Маринов Технологии* Предприемачество
Клуб Екология и здраве 8-10 Стойна Илиева Екологично образование и здравословен начин на живот Екология
Клуб Културен туризъм 10 Виолета Съева Гражданско образование Институционални знания и култура
Клуб Волейбол 8-12 Атанас Христов Спорт Колективни спортове