ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В  ПГИ “Д-р Иван Богоров” стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците от VIII до ХII клас, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност.

Чрез анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности и разговори с тях, се проучи желанието и нагласите им спрямо тематични направления. След обобщаване на резултатите ще бъдат попълнени търсените и предлагани занимания при спазване на указаните срокове.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт