ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОФЕСИИ

Специалности с прием след 7-ми клас.
 • “Банково дело”
 • “Застрахователно и осигурително дело”
 • “Оперативно счетоводство”
 • “Бизнес администрация”
 • “Електронна търговия”


Приемът се осъществява по бал, образуван от утроената оценка от изпита по математика, оценката по БЕЛ от изпита, оценките по БЕЛ и по математика от удостоверението за завършен VII клас.

 

Професия: “Финансист”
Специалност: “Банково дело”

Обучението дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на банкирането, банковия мениджмънт и финансовите пазари.

Учениците ще могат да:

 • Интерпретират и прилагат законодателните норми в банковата сфера;
 • Консултират клиентите относно предлаганите от банките продукти и услуги;
 • Решават конкретни задачи при кредитиране на икономическите агенти;
 • Работят с банкови програмни продукти на базата на електронни информационни технологии;
 • Вземат управленски решения от компетенциите на среден банков специалист.

Възможна реализация: Касиер – счетоводител, материално отговорно лице в банковия сектор, служител в търговски банки, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове и други финансови институции.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Интензивно изучаван език:

1 паралелка с английски език

1 паралелка с немски език

 

Професия: “Финансист”
Специалност: “Застрахователно и осигурително дело”

Обучението дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на застрахователната и осигурителната дейност.

Учениците ще могат да:

 • Интерпретират и прилагат законодателните норми в областта на застраховането и социалното осигуряване;
 • Познават отчетността в застрахователните и осигурителните компании и вземат управленчески решения от компетенциите на среден специалист;
 • Познават и прилагат застрахователните техники в имущественото и личното застраховане и оказват застрахователни услуги на граждани и юридически лица;
 • Прилагат актюерски техники при застраховането на икономическите субекти;
 • Работят със съвременни специализирани програмни продукти.

Възможна реализация: Служител и агент в системата на застраховането и социалното осигуряване, касиер – счетоводител, материално отговорно лице в застрахователни, осигурителни компании и в други финансови институции.

Форма на обучение:
дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Интензивно изучаван език: немски

 

Професия: “Оперативен счетоводител”
Специалност: “Оперативно счетоводство”

Обучението в специалността дава знания и умения за отразяване и контролиране на финансовите операции, които се извършват в предприятията от всички сфери на икономиката.

Учениците ще могат да:

 • Водят текущата отчетност на фирми, банки и бюджетни предприятия;
 • Приключват периодични и съставят годишни счетоводни отчети;
 • Оформят, попълват и осчетоводяват документите, свързани с дейността на фирмата;
 • Анализират финансовото състояние на фирмата;
 • Работят със счетоводни програмни продукти.

Възможна реализация: Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено-икономическия живот – промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Интензивно изучаван език: английски

 

Професия: “Офис мениджър”
Специалност: “Бизнес администрация”

Обучаемите придобиват знания и умения за работа като икономист-организатори в бизнес-офисите. Специалността дава възможност на завършилите да планират и организират административните процеси в деловата и фирмената дейност, като използват съвременни средства за комуникация.

Учениците ще могат да:

 • Вземат управленски решения в рамките на компетенциите на среден специалист- администратор;
 • Познават и адекватно прилагат законите и другите нормативни актове;
 • Работят със съвременна компютърна офис-техника;
 • Оказват административни услуги на граждани и юридически лица;
 • Водят делова кореспонденция, класифицират и архивират документи;
 • Извършват машинописни и стенографски услуги.

Възможна реализация: Икономист, офис-сътрудник, офис–мениджър, администратор в централните и териториални държавни структури, както и в частни организации с идеална или бизнес цел.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Интензивно изучаван език: английски

 

Професия: “Организатор Интернет приложения”
Специалност: “Електронна търговия

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред с икономическите си познания, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици. Завършилите специалността притежават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на приложенията на информационните технологии в бизнеса.

Учениците ще могат да:

 • Проектират, разработват, поддържат електронни продукти за решаване на разнообразни бизнес задачи;
 • Разработват програмен код с използване на подходящи алгоритми и структури от данни;
 • Използват възможностите за създаване на динамични сайтове в Интернет;
 • Работят със системи за eлектронни разплащания;
 • Ползват различни търговски и банкови услуги в Интернет;
 • Вземат аргументирани решения в областта на информационните и комуникационни технологии и електронния бизнес.

Възможна реализация: Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите информационни технологии в различни области на икономиката – в маркетингови агенции, банки и застрахователни дружества, в търговията, транспорта, държавната администрация, като аналитици, проектанти, експерти, консултанти.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Интензивно изучаван език: английски

Специалности с прием след 8-ми клас

“Икономическо информационно осигуряване”

Приемът се осъществява по бал, образуван от оценката по математика, оценката по БЕЛ и утроената оценка по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

 

Професия: “Оператор информационно осигуряване”
Специалност: “
Икономическо информационно осигуряване

Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с въвеждане, обработка на данни, изготвяне на справки, извлечения, диаграми, презентации.

В зависимост от сферата на приложение, източниците на данни и крайният им формат могат да бъдат специализирани продукти за управление на бизнеса, електронни таблици, бази данни или документи в електронен вид или на хартиен носител. Учениците овладяват умения за работа с офис техника, електронна поща, електронен подпис.


Учениците ще могат да:

 • Познават структурата и организацията на предприятието; правомощията на
  длъжностните лица;
 • Познават и прилагат нормативните документи за работа в предприятието,
  правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация;
 • Работят с офис-техника и използват различни офис програмни продукти;
 • Инсталират и настройват необходимия софтуер;
 • Работят с програми за защита от вируси и за компресиране на данни;
 • Работят със съвременни системи за управление на бази данни;
 • Умеят да използват текстообработващи програми, електронни таблици, да създават Интернет съдържание, да оформят информация в презентации, таблици и диаграми.

Възможна реализация: Операторът информационно осигуряване работи в търговски фирми, финансови и статистически институции, регистри, маркетингови и социологически агенции и др.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация втора степен след успешно положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Изучавани чужди езици: английски и немски

________________________________________

Езиково обучение

В паралелките с прием след завършен VІІ клас се изучават интензивно английски или немски език с общ хорариум от 673 до 921 часа за различните специалности през целия курс на обучение. От Х клас се включва изучаване на втори чужд език с хорариум от 144 до 361 часа.

В паралелките с прием след завършено основно образование се изучават два чужди езика /английски и немски/. Първият чужд език е с хорариум 278 часа, а вторият -144 часа.

________________________________________

Компютърно обучение

Учениците от всички специалности изучават:
• Информатика – с общ хорариум 72 часа;
• Информационни технологии – с общ хорариум 108 часа.

В курса на обучение, в зависимост от професиите и специалностите, се изучават следните учебни предмети:
• Компютърно счетоводство – с общ хорариум 124 часа;
• Компютърен машинопис – с общ хорариум 72 часа;
• Работа с компютър във фирмата – с общ хорариум 144-248 часа;
• Икономическа информатика – с общ хорариум 72 – 180 часа;
• Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация – с общ хорариум 62 часа;
• Информационни системи в банковото дело, застраховането и социалното осигуряване – с общ хорариум 93 часа;
• Кореспондентски информационни технологии и работа с интернет – с общ хорариум 62 часа;
• Делова кореспонденция – с общ хорариум 206 часа;
• Текстообработка и фирмена култура – с общ хорариум 72 часа;
• Административна и документационна дейност – с общ хорариум 62 часа;
• Класифициране и архивиране на данни – с общ хорариум 62 часа.

________________________________________

Дипломи, допълнителни сертификати

Училището издава дипломи за средно образование след завършен ХІІ клас. Учениците, положили успешно държавни квалификационни изпити след завършен ХІІ клас, получават свидетелство за придобита II и ІІI-та степен на професионална квалификация.