ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОФЕСИИ

Професия: “Финансист”
Специалност: “Банково дело”

Обучението дава възможност за придобиване на специализирани зеоретични знания и практически умения в областта на банкирането, банковия мениджмънт и финансовите пазари.

Учениците ще могат да:

 • Интерпретират и прилагат законодателните норми в банковата сфера;
 • Консултират клиентите относно предлаганите от банките продукти и услуги;
 • Решават конкретни задачи при кредитиране на икономическите агенти;
 • Работят с банкови програмни продукти на базата на електронни информационни технологии;
 • Вземат управленски решения от компетенциите на среден банков специалист.

Възможна реализация: Касиер – счетоводител, материално отговорно лице в банковия сектор, служител в търговски банки, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове и други финансови институции.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за рофесионална квалификация трета степен.

Разширено изучаване на чужд език: 
 английски

 

Професия: “Финансист”
Специалност: “Застрахователно и осигурително дело”

Обучението дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на застрахователната и осигурителната дейност.

Учениците ще могат да:

 • Интерпретират и прилагат законодателните норми в областта на застраховането и социалното осигуряване;
 • Познават отчетността в застрахователните и осигурителните компании и вземат управленчески решения от компетенциите на среден специалист;
 • Познават и прилагат застрахователните техники в имущественото и личното застраховане и оказват застрахователни услуги на граждани и юридически лица;
 • Прилагат актюерски техники при застраховането на икономическите субекти;
 • Работят със съвременни специализирани програмни продукти.

Възможна реализация: Служител и агент в системата на застраховането и социалното осигуряване, касиер – счетоводител, материално отговорно лице в застрахователни, осигурителни компании и в други финансови институции.

Форма на обучение:
дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен.

Интензивно изучаван език: английски

Професия: “Офис мениджър”
Специалност: “Бизнес администрация”

Обучаемите придобиват знания и умения за работа като икономист-организатори в бизнес-офисите. Специалността дава възможност на завършилите да планират и организират административните процеси в деловата и фирмената дейност, като използват съвременни средства за комуникация.

Учениците ще могат да:

 • Вземат управленски решения в рамките на компетенциите на среден специалист- администратор;
 • Познават и адекватно прилагат законите и другите нормативни актове;
 • Работят със съвременна компютърна офис-техника;
 • Оказват административни услуги на граждани и юридически лица;
 • Водят делова кореспонденция, класифицират и архивират документи;
 • Извършват машинописни и стенографски услуги.

Възможна реализация: Икономист, офис-сътрудник, офис–мениджър, администратор в централните и териториални държавни структури, както и в частни организации с идеална или бизнес цел.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен.

Разширено изучаване на чужд език:  английски

Професия: “Оперативен счетоводител”
Специалност: “Оперативно счетоводство”

Обучението в специалността дава знания и умения за отразяване и контролиране на финансовите операции, които се извършват в предприятията от всички сфери на икономиката.

Учениците ще могат да:

 • Водят текущата отчетност на фирми, банки и бюджетни предприятия;
 • Приключват периодични и съставят годишни счетоводни отчети;
 • Оформят, попълват и осчетоводяват документите, свързани с дейността на фирмата;
 • Анализират финансовото състояние на фирмата;
 • Работят със счетоводни програмни продукти.

Възможна реализация: Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено-икономическия живот – промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Интензивно изучаван език: английски

 

Професия: “Сътрудник в малък и среден бизнес”
Специалност: “Малък и среден бизнес”

Учениците получават знания в областа на създаването и управлението на малки и средни педприятия, специфични знания по счетоводство, трудово право и трудово-правни отношения, бизнес комуникации и делова кореспонденция.

Учениците ще могат да:

 • Работят с офис техника;
 • Прилагат нормативни документи;
 • Попълват специализирани счетоводни и статистически формуляри;
 • Да изготвят фирмени бланки, каталози, рекламни материали;
 • Да водят бизнес преговори и кореспонденцията на фирмата.

Възможна реализация: Предимно във фирми с малка численост на персонала. Подпомагат предприемача при рационално използване на материалите, човешките и финансови ресурси. Съвместява дейности от различен характер.Специфичните задължения и отговорности са свързани с организацията на човешките ресурси, производството и продажбите, отчетността и административното обслужване.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация втора степен.

Разширено изучаване на чужд език:  английски

 

Професия: “Оператор информационно осигуряване”
Специалност: “
Икономическо информационно осигуряване

Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с въвеждане, обработка на данни, изготвяне на справки, извлечения, диаграми, презентации.

В зависимост от сферата на приложение, източниците на данни и крайният им формат могат да бъдат специализирани продукти за управление на бизнеса, електронни таблици, бази данни или документи в електронен вид или на хартиен носител. Учениците овладяват умения за работа с офис техника, електронна поща, електронен подпис.

 Учениците ще могат да:
 • Познават структурата и организацията на предприятието; правомощията на
  длъжностните лица;
 • Познават и прилагат нормативните документи за работа в предприятието,
  правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация;
 • Работят с офис-техника и използват различни офис програмни продукти;
 • Инсталират и настройват необходимия софтуер;
 • Работят с програми за защита от вируси и за компресиране на данни;
 • Работят със съвременни системи за управление на бази данни;
 • Умеят да използват текстообработващи програми, електронни таблици, да създават Интернет съдържание, да оформят информация в презентации, таблици и диаграми.

Възможна реализация: Операторът информационно осигуряване работи в търговски фирми, финансови и статистически институции, регистри, маркетингови и социологически агенции и др.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация втора степен.

Разширено изучаване на чужд език:  английски

 

Професия: “Организатор Интернет приложения”
Специалност: “Електронна търговия

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред с икономическите си познания, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици. Завършилите специалността притежават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на приложенията на информационните технологии в бизнеса.

Учениците ще могат да:

 • Проектират, разработват, поддържат електронни продукти за решаване на разнообразни бизнес задачи;
 • Разработват програмен код с използване на подходящи алгоритми и структури от данни;
 • Използват възможностите за създаване на динамични сайтове в Интернет;
 • Работят със системи за eлектронни разплащания;
 • Ползват различни търговски и банкови услуги в Интернет;
 • Вземат аргументирани решения в областта на информационните и комуникационни технологии и електронния бизнес;
 • Създават рекламни и печатни материали.

Възможна реализация: Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите информационни технологии в различни области на икономиката – в маркетингови агенции, банки и застрахователни дружества, в търговията, транспорта, държавната администрация, като аналитици, проектанти, експерти, консултанти.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен.

Разширено изучаване на чужд език:  английски

 

Професия: “Програмист”
Специалност: “Програмно осигуряване”

Обучението дава знания за съвременните програмни езици и работа с тях, технология на програмирането, компютърни системи и мрежи, бази от данни и софтуерно инженерство.

Учениците ще могат да:

 • Прилагат различни практически подходи при отстраняване на софтуерни и хардуерни дефекти;
 • използват системен, приложен и специализиран софтуер;
 • използват инстроментариум за разработване на програмни продукти;
 • локализират и отстраняват грешки в програмни продукти и системи;
 • въвеждат в експлоатация програмни продукти исистеми;

Възможна реализация: Завършилите могат да участват в изграждането, експлоатацията, ремонта и поддръжката на микропроцесорни системи, компютърни мрежи и операционни системи. Ще имат възможност да се реализират във всички предприятия и фирми, които са снабдени с микропроцесорно управление, локални и глобални мрежи. Могат да се реализират като специалисти база от данни, програмисти, разработчици на мобилни приложения, специалисти по разработка и внедряване на софтуер.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация втора степен.

Разширено изучаване на чужд език:  английски /немски/