ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

„Д-Р ИВАН БОГОРОВ” – ГР. ВАРНА”

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/. Сдружение с нестопанска цел “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ”, наричано за краткост по-долу „настоятелство” е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народната просвета и този устав, приет от учредителите му.

/2/. Сдружение с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” е юридическо лице от момента на вписването му в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен съд.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2./1/. Наименованието на сдружението е „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ”, което ще бъде посочвано на български език и на латиница в неговата кореспонденция, печатни, рекламни и други материали, както и на неговите печат, емблема и други символи и знаци.

/2/. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр. ВАРНА, П. К. 9027, Ж. К. „МЛАДОСТ” – 2, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ”.

СРОК

Чл. 3. Дейността на сдружението не се ограничава със срок.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. Целите и задачите на настоятелството са:

1. Да обединява усилията на родителската и друга общественост с тези на държавни и общински органи и организации, местни и чуждестранни физически и юридически лица за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на училището.

2. Да обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаване на текущи проблеми на училището.

3. Да съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището, както и да контролира целесъобразното им разходване.

4. Да подпомага изграждането, усъвършенстването и поддържането на материално-техническата база на училището.

5. Да участва при избора на учебници и учебни помагала от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището, и при възможност да осигурява закупуването им.

6. Да подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на учениците.

7. Да съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището.

8. Да предлага мерки за подобряване на дейността на училището.

9. Да организира обществеността за подпомагане на училището.

10. Да организира и подпомага обучението на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца.

11. Да подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците.

12. Да съдейства за реализирането на класни, извънкласни и извънучилищни форми на обучение и изяви, културни мероприятия, организирания отдих, туризъм и спорт учениците.

13. Да съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците.

14. Да подпомага социално слабите ученици.

15. Да съдейства на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Чл. 5. Сдружението развива общественополезна дейност в полза на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” гр. Варна съгласно нормите на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при спазване на всички разпоредби на същия закон, третиращи юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и при спазване на разпоредбите, включени в Закона за народната просвета, визиращи дейността на настоятелствата.

Чл. 6. Предмет на дейност: обсъждания и предложения пред съответните компетентни органи за перспективното развитие на училището, подпомагане неговото развитие, решаване на текущи проблеми, свързани с работата му, подпомагане материалното осигуряване на училището чрез управление и стопанисване на имотите на училищното настоятелство с оглед набиране на финансови средства, както и осъществяване на контрол на финансовите средства, получени под формата на рента от тях, набиране и изразходване на средства, необходими, за да се постигнат целите на сдружението.

Чл.7. Настоятелството ще постига своите цели посредством:

1. Обсъждания и предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и за решаване на текущи проблеми, свързани с работата на същото.

2. Набиране и разходване на средства от следните източници:

А/ доброволни вноски от членовете на училищното настоятелство и от трети лица /в т.ч. местни и чуждестранни физически и юридически лица/.

Б/ трудови инициативи и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, приходите от която се използват за постигане на определените в устава цели.

В/ спонсорства и помощи от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Г/ дарения и завещания.

Д/ наеми от собствени имоти.

3. Управление и стопанисване имотите на училищното настоятелство, извършване на разпоредителни сделки с тях с цел набиране на парични средства, контрол на финансовите средства, получени под формата на рента от тях за всяка година.

4. Участие на педагогически съвети на училището, на които се решават въпроси, свързани с избора на учебници, по които ще се обучават учениците от училище, както и такива, свързани с възпитателно-образователни програми и социално-битови проблеми на учениците.

5. Организиране на мероприятия, свързани с реализиране на извънкласни и извънучилищни форми, организирания отдих, туризъм и спорт на учениците.

6. Организиране на курсове, школи, квалификации, семинари и други образователни форми.

7. Организиране на мероприятия с участието на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,на представители на обществени органи и организации с оглед превенция на такива прояви сред учениците.

8. Подпомагане на социално слаби ученици.

9. Организиране на беседи, семинари и други просветни форми за подпомагане обучението на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца.

РАЗДЕЛ II

ЧЛЕНСТВО

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. Член на настоятелството може да бъде всяко дееспособно физическо лице без ограничение на партийна, етническа и религиозна принадлежност.

Чл. 9. Членството в настоятелството възниква само срещу покана.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 10. /1/. Членството в настоятелството възниква след приемане от неговото Общо събрание и при условие че:

1. кандидатът е депозирал писмена молба за членство според изискванията

2. Съветът на настоятелите е одобрил кандидатурата, след което е отправил покана до кандидата

3. кандидатът е декларирал писмено, че е съгласен с целите на настоятелството и приема устава на сдружението.

/2/. Решението на Общото събрание на настоятелството за избор на нов член се взема при наличие на кворум съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от този устав.

Прекратяване на членство

Чл. 11. Членството в сдружението се прекратява на едно от следните основания:

1. доброволно, с едностранно волеизявление, изразено в писмена молба до Общото събрание на сдружението или Съвета на настоятелите

2. при смърт или поставяне под пълно запрещение

3. при изключване

4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл. 12. Член на настоятелството може да бъде изключен с решение на неговото Общо събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите членове, в случаите, когато:

1. не е платил членския си внос в б0-дневен срок след писменото уведомление от страна на Председателя на сдружението за това.

2. отсъства безпричинно на 3 (три) последователни редовни събрания на сдружението.

3. не е изпълнил други задължения, произтичащи от този устав, от решенията на Общото събрание и тези на Съвета на настоятелите.

4. при наличие на поведение, което уронва престижа на сдружението и прави по нататъшното членство несъвместимо.

ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО

Чл. 13./1/. Членството в сдружението може да бъде: активно /обикновено/ и почетно.

/2/. За почетен член на сдружението може да бъде удостоена личност, която не е била активен член, но има значителен принос към сдружението или Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров”. Почетният член може да присъства на заседанията на Общото събрание на сдружението, но няма правата на активните членове.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 14. Всеки активен член на настоятелството има право:

1. на един глас в Общото събрание

2. да участва активно в управлението и работата на сдружението

3. да избира и да бъде избиран в органите на сдружението

4. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това

5. да бъде информиран за дейността на сдружението

6. да напуска доброволно, по собствено желание сдружението.

Чл. 15. Всеки активен член на настоятелството е длъжен:

1. да спазва устава на настоятелството и да изпълнява решенията на неговото Общо събрание

2. да плаща определения членски внос в съответните размери и срокове

3. да участва в събранията на настоятелството

4. да съдейства активно в работата на настоятелството за постигане на неговите цели

5. да не използва по какъвто и да е начин сдружението за цели, противоречащи на неговия устав.

Чл. 16. Членът на настоятелството не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл. 17. Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

РАЗДЕЛ III

ИМУIЦЕСТВО

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 18. /1/. Всички членове на сдружението имат задължението да плащат редовен членски внос в размери и срокове, определени от Общото събрание на настоятелството в началото на всяка календарна година.

/2/. За внесения членски внос на членовете се издава разписка от Председателя на настоятелството.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 19. /1/. Имуществото на настоятелството се образува от следните източници:

1. членски вноски на членовете му

2. дарения и завещания на финансови средства, недвижими имоти, вещи, права върху интелектуална собственост, направени в полза на настоятелството

3. приходи от стопанисване на притежавани от настоятелството имущества и права, както и от ликвидация на недвижими имоти, притежавани от същото в страната и чужбина

4. приходи от стопанска дейност

5. други приходи.

/2/. Имуществото се води на отчет от Председателя на настоятелството, който съхранява целия архив от разписки и плащания на сдружението.

СМЕТКИ

Чл. 20. Всички парични средства на настоятелството се депозират от изрично упълномощен за това от Съвета на настоятелите негов член в открити на името на настоятелството банкови сметки. Разпореждането със суми по тези сметки може да се извършва само с решение на Съвета на настоятелите.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Чл. 21. /1/. Финансовият отчет за дейността на настоятелството обхваща периода от 01 януари до 31 декември. Първият финансов отчет обхваща периода от вписване на настоятелството в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен съд до 31 декември същата година.

/2/. Финансовият отчет за съответния период се представя и одобрява от Общото събрание на настоятелството.

/3/. Тримесечни финансови отчети се представят и одобряват от Съвета на настоятелите.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 22. Органи на управление на настоятелството са:

1. Общото събрание на членовете

2. Съвет на настоятелите

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл. 23. /1/. Общото събрание е върховен орган на настоятелството и се състои от всички членове на сдружението.

/2/Общото събрание има следните права:

1. изменя и допълва настоящия устав

2. избира и освобождава членовете на Съвета на настоятелите

3. приема, освобождава и изключва членовете на настоятелството

4. приема основните насоки и програма за дейността на настоятелството

5. приема други вътрешни актове

6. отменя решения и действия на другите органи на настоятелството, когато те противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на настоятелството

7. приема годишния отчет на Съвета на настоятелите за извършената от него работа и взема по него решение за одобряването на дейността му и за освобождаване от отговорност на членовете

8. приема бюджета на настоятелството

9. взема решения относно дължимостта и определя размера на членския внос или на допълнителните вноски

10. взема решение за разпореждане с принадлежащите на настоятелството недвижими имоти, както и за придобиване на други такива за нуждите на сдружението или свързани с осъществяване на целите и задачите на последното

11. взема решение за прекратяване дейността на настоятелството и за по-нататъшното разпореждане с неговото имущество, както и такова за неговото преобразуване

12. решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да обсъди.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24./1/. Общото събрание се свиква от Съвета на настоятелите на редовно заседание най-малко 1 /един/ път в годината.

/2/. Специални /извънредни/заседания на Общото събрание могат да се свикат по искане на:

1. Съвета на настоятелите

2. Председателя на настоятелството

3. 1/3 (една трета) от активните членове

4. Съдът по седалището на сдружението, при бездействие на Съвета на настоятелите и Председателя.

/3/. Членовете на сдружението провеждат събирания най-малко един път на три месеца на определен от тях ден на адреса му на управление по повод извършваната от тях текуща дейност.

Чл. 25./1/. Заседанията на Общото събрание се свикват от Съвета на настоятелите по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на настоятелството населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Съветът на настоятелите в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/2/. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/. Най-малко един месец преди насрочения ден поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на настоятелството, публикува се на уеб страницата на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” и се изпраща по електронен път до електронните пощи на всички членове на сдружението, а когато членовете нямат или не са посочили електронна поща – поканата се изпраща по пощата с обратна разписка”.

/4/. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били вписани предварително в дневния ред и не са били надлежно оповестени.

КВОРУМ

Чл. 26. /1/. Общото събрание се счита за законно и редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички активни членове на сдружението.

/2/. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, може да се проведе и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 27. /1/. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите активни членове.

/2/. Решенията по чл. 23, ал. 2, т. 1,2,3,4,9,11 се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от присъстващите активни членове.

/3/. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/4/. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

/5/. Общото събрание решава конкретно във всеки отделен случай да се гласува явно или тайно.

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Чл. 28. /1/. Съветът на настоятелите се състои от не по-малко от 7 /седем/ члена на сдружението. Избира се от Общото събрание на настоятелството за срок от 2 (две) години.

/2/. Съветът на настоятелите:

1. избира председателя на Съвета на настоятелите

2. представлява настоятелството, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове

3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание

4. разпорежда се с имуществото на настоятелството при спазване изискванията на устава

5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет

6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на настоятелството

7. определя реда и организира извършването на дейността на настоятелството, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това

8. определя адреса на настоятелството

9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган

10. обсъжда кандидатурите за приемане на нови членове и след поканването им ги предлага на Общото събрание

11. непосредствено осъществява, направлява и контролира финансирането на мероприятията, приети по утвърдения план, както и използването на паричните и предметни дарения в съответствие с решенията на Общото събрание, волята на дарителите /завещателите/ и целите на настоятелството, при спазване нормите на действащото законодателство

12. подготвя заседанията на Общото събрание на настоятелството, където внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на настоятелството

13. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на настоятелството, разпорежда се с неговите финансови сметки и операции,препоръчва банките, в които да се депозират фондовете на сдружението

14. удостоверява истинността на подписа на който и да е негов член

15. създава и поддържа връзките на сдружението с други подобни организации и лица

16. извършва ликвидацията при прекратяване на сдружението

17. изпълнява функции, произтичащи от този устав, както и такива възложени му от Общото събрание, с оглед реализиране на целите на настоятелството.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ. РЕШЕНИЯ.

Чл. 29./1/. Съветът на настоятелите провежда редовни заседания най-малко 1 /един/ път на три месеца като сам определя точната им дата, място на провеждане и дневен ред.

/2/. Специални /извънредни/ заседания могат да бъдат свикани по решение на председателя на Съвета на настоятелите или по писмено искане на 1/3 /една трета/ от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Съвета на настоятелите в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Съвета на настоятелите. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Съвета на настоятелите негов член.

/3/. Заседанието на Съвета на настоятелите е редовно, ако на него присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/. .Решенията на Съвета на настоятелите се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове, с изключение на решения по извършване на ликвидация на сдружението, по разпореждане с имуществото на същото, подготвяне и внасяне в Общото събрание проект за бюджет; подготовка и внасяне в Общото събрание отчет за дейността на настоятелството и по определяне реда и организацията по извършване на дейността на сдружението, които се вземат с мнозинство от всичките му членове.

/5/. Съветът на настоятелите може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Съвета на настоятелите.

Чл. 30. Съветът на настоятелите или отделни негови членове могат да бъдат освободени по решение на Общото събрание и преди изтичане на мандата, в случай, че нарушават изискванията на устава, не изпълняват решенията на Общото събрание или злоупотребяват с предоставените им права, а също и при невъзможност да изпълняват задълженията си, определени в устава.

Чл. 31. Член на Съвета на настоятелите може да прекрати участието си в него с едномесечно писмено предизвестие, отправено чрез председателя на сдружението до Общото събрание, което избира нов член до края на мандатния период.

Чл. 32. При изтичане на мандата на Съвета на настоятелите, до избора на нов такъв, старият продължава да изпълнява функциите си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 33. /1/. Председателят оглавява Съвета на настоятелите, ръководи го и представлява него и настоятелството пред обществото. Той се избира измежду членовете на Съвета на настоятелите за срок от 2 (две) години.

/2/. Председателят:

1. свиква и председателства заседанията на Съвета на настоятелите и тези на Общото събрание

2. може да назначава постоянни и временни комисии на сдружението, с изключение на комисията по членство, която се избира от Общото събрание

3. представлява Съвета на настоятелите и настоятелството пред трети лица, като го ангажира с подписа си

4. координира работата на Съвета на настоятелите

5. извършва и други функции, възложени му от Общото събрание и Съвета на настоятелите

6. решава самостоятелно всички въпроси извън тези от компетентността на Общото събрание и Съвета на настоятелите и може да делегира отделни права на членове на Съвета на настоятелите.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 34. Настоятелството в качеството си на юридическо лице с нестопанска цел се прекратява:

1. с решение на Общото събрание

2. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

а/ не е учредено по законния ред;

б/ извършва дейност, която противоречи на закон или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

3. при обявяване в несъстоятелност.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 35. Настоятелството като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, както и да се влива, слива, отделя и разделя.

Чл. 36. След отделяне или разделяне сдружението отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването му.

Чл. 37. Членовете на сдружението, при сливане и вливане, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на сдружението – при разделяне – членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

РАЗДЕЛ VI

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38. /1/. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/. Ликвидацията се извършва от Съвета на настоятелите или от определено от него лице в съответствие с разпоредбите на Търговския закон относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора.

Чл. 39. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това се окаже невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество.

Чл. 40. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от Регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен съд.

РАЗДЕЛ VII

СИМВОЛИ

Чл. 41. Сдружението може да има своя емблема, флаг, печат, значка, почетни звания и знаци, които се одобряват от Общото събрание. Изключителните права по символиката принадлежат само на сдружението и използването им от нечленове на сдружението е възможно само на договорна основа.

РАЗДЕЛ VIII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Чл. 42. Настоящият устав може да бъде изменен или допълнен на всяко заседание на Общото събрание на настоятелството, при спазване на реда по неговото свикване и провеждане съгласно разпоредбите на този устав и закона.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Чл. 43. Този устав влиза в сила с подписването му от членовете-учредители на настоятелството.

ТЪЛКУВАНЕ НА УСТАВА

Чл. 44./1/. Заглавията на отделните членове на този устав служат само за улесняване на неговото ползване и не определят структурата, начина на тълкуване и смисъла на съответните текстове.

/2/. Ако някоя разпоредба на този устав е или стане недействителна, уставът е действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да бъде тълкувана от Общото събрание по такъв начин, че да може да се постигне целта, която е била поставена с нейното включване, с оглед духа и смисъла на целия устав.

/3/. Същото важи и в случаите, когато при изпълнение на устава се констатира празнота в неговите разпоредби, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 45. Извършването на стопанска дейност от сдружението се подчинява на условията по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Чл. 46. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано и като използва приходите за постигане на определените в устава цели.

Чл. 47. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

Чл. 48. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото законодателство в Република България.

Настоящият устав се прие на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” гр.Варна, проведено на 30.01.2013 г. и се подписа от всички негови членове.