ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПГИ “Д-р Иван Богоров” е с присъдена Акредитация за Еразъм

Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” е с присъдена Акредитация за Еразъм, КД1, сектор Професионално образование и обучение, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA120-VET-095018. Валидност: 01.03.2021 – 31.12.2027 г.

„Еразъм“ акредитацията предоставя на организациите достъп до възможности за мобилност с цел обучение по линия на Ключова дейност 1 на програмата. Тя помага на организациите да предоставят възможности за професионално и лично развитие на обучаеми, преподаватели, обучители и други служители в областта на образованието.

Основни цели заложени за периода на акредитация:

  1. Повишаване на ключови професионални и езикови знания, умения и компетентности у учениците с оглед на тяхното лично развитие и пригодността им за заетост на пазара на труда
  2. Подпомагане развитието у учениците на умения на 21 век – социални и организационни умения , креативност и предприемачество, работа в екип, критическо мислене и др.
  3. Осигуряване на възможност за международна квалификация на учителите по английски език и по професионална подготовка, да почерпят от натрупания опит и да допринесат за увеличаването му
  4. Повишаване капацитета, привлекателността и международното измерение на гимназията