ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Хибридно обучение за учениците на ПГИ “Д-р Иван Богоров”

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, т. 26 и т. 34 от Наредба No 15 за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, чл. 40, ал. 5 от Правилника за дейността на училището,
чл. 40а, ал. 1, чл. 40б, ал. 1, ал. 2, чл. 40в, т. 2 от Наредба No 10 от 1 септември 2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование, чл. 4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба No 4 за
нормиране и заплащане на труда, чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото
образование, и съгласно алгоритъма за превключване към ОЕСР от Мерките и правилата в
ПГИ „Д-р Иван Богоров“” – Варна в изпълнение на Насоките за работа на системата на
училищното образование през учебната 2021/ 2022 г. в условията на COVID- 19, разработени
от МОН, и Заповед No РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед
No РД09- 3596/ 20.10.2021 г на министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ:

1. Да се премине по модела на хибридно обучение за учениците от VIII до XII клас, считано
от 21.10.2021 г. до 03.11.2021 г. включително.
2. В посочения период от време, учебните занятия да се провеждат присъствено в училище
или в електронна среда от разстояние, в платформата G SUITE синхронно, съгласно
утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.
3. Провежедането на учебните занятия за класовете спрямо формата на обучение
(присъствено или в електронна среда) е както следва:

Период: 21.10– 27.10.2021 г.

Присъствено обучение : 8г,д,е, 10 и 12 класове

Обучение в е-среда : 8а,б,в, 9 и 11 класове

 

Период: 28.10 – 03.11.2021 г.

Присъствено обучение : 8а,б,в, 9 и 12 класове

Обучение в е-среда : 8г,д,е , 10 и 11 класове

4. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за
приобщаващото образование.
5. Дейностите по занимания по интереси и извънкласни дейности и занимания по проект
Подкрепа за успех, продължават да се провеждат в електронна среда.
6. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в
електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора и отчет
за извършените дейности през деня.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти за
сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на М.Вачкова, ЗДУД.

Директор: Д. Василев