ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Предстояща мобилност в Румъния по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER”

Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values”

 

Започва процедура за подбор на ученици от IX – XII клас за включване в първи поток от целева група по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values”

Период на мобилността: 06.03.2022 г. – 12.03.2022 г.

Държава: Румъния

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА,

2. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР,

3. КРИТЕРИИ’

4. ЗАЯВЛЕНИЕ,

5. МОТИВАЦИОННО ПИСМО’

6. CV.

Всички описани по-горе документи, са достъпни за сваляне, само за служебни акаунти на ПГИ “Д-р Иван Богоров”.

АКТИВИРАЙТЕ ТОЗИ ЛИНК, ЗА СВАЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ!

Общи изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от IX – XII клас за учебната 2021/2022 година
 • Липса на наложени наказания през учебната 2021/2022 година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни

 

     Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю, включващо и проверка на езикови умения на английски език.

 

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV – европейски формат;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността.

    

    Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”                    в срок до 14.02.2022 г.

 

          Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

 

II етап –  ИНТЕРВЮ:

      Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

 

      Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

 

Ще бъдат избрани 5 участници и 2 ученици резерви.

 

 

КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ.

 

Кратко описание на проекта:

В  проектът “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”(„Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“), финансиран по Програма „Еразъм+“, в партньорство са шест училища от ЕС (Италия, България, Естония, Португалия, Румъния, Словения), които споделят едни и същи образователни потребности и цели: социално включване, общи ценности, борба с тормоза и предразсъдъците. Всички училища вече са разработвали инициативи и проекти, свързани с правата на човека като стратегия за насърчаване на осведомеността на училищната общност по тази тема. Всички партньори твърдо вярват, че тяхното сътрудничество, споделяне на добри практики и методологии относно правата на човека могат да помогнат на училищата да подобрят образованието както на ученици, така и на учители.

MASTER включва теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост. Всяко участващо училище ще обменя практики и ще развие избрана ценност въз основа на своя опит.

Проектът MASTER е насочен към образование за правата на човека:

– чрез разбиране на принципите, свързани с правата на човека и механизмите за тяхното запазване;

– чрез разработване и прилагане на подходи, които ще зачитат правата на учениците и учителите;

– чрез предоставяне на инструменти на учениците и учителите да упражняват собствените си права и да зачитат и защитават правата на другите.

 

Целта на проекта е да се повиши осведомеността на учениците, учителите и училищните общности чрез развиване на техните умения и нагласи в съответствие с принципите за правата на човека и да им се помогне да станат активни, отговорни и без предразсъдъци членове на обществото.

 

По време на проекта са заложени да се проведат 6 международни срещи:

 1. Румъния, март 2022;
 2. Словения, учебна 2021/2022;
 3. Естония, учебна 2021/2022;
 4. България, ноември 2022;
 5. Португалия, февруари 2023;
 6. Италия, май 2023;

Участниците в мобилностите ще бъдат избрани по предварително определени критерии.

Според заложените процедури за изпълнение на проекта учениците имат право да участват само в една мобилност по проекта!

Поради текущата ситуация с COVID-19 първите мобилности по проекта бяха отложени. Новите дати се договарят в рамките на партньорството според епидемиологичната ситуация. Участниците в мобилността е необходимо да отговарят на изискванията на здравните власти в съответните страни (при необходимост за наличие на валиден цифров COVID сертификат на ЕС).