ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Предстояща мобилност в Румъния по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER

Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values”

Процедура за подбор на двама учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” по програма Еразъм+

Период на мобилността: 06.03.2022 г. – 12.03.2022 г.

Държава: Румъния

Изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват учители, които отговарят на следните изисквания:

  • Педагогически специалисти от ПГИ „Д-р Иван Богоров”
  • Запознати са със съдържанието и целите на проекта и има нагласата да съдействат активно за реализиране на планираните дейности според заложената в мобилността програма 
  • Владеене на английски език – писмен и говорим
  • Притежават организационни умения и умения за работа в екип
  • Умеят да се ориентират в чужда обстановка
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни

Подборът на участниците: учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност ще се осъществи от комисия и ще се проведе чрез подбор по документи.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
  2. CV – европейски формат;
  3. Мотивационно писмо.

   Оокументи ТУК – само за акаунти на ПГИ!

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 24.02.2022 г.

 * Педагогически специалисти, кандидатствали за участие в проекта и подавали по-рано документи (през 2020 г.) е достатъчно да подадат само заявление по образец.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени чрез писма до одобрените кандидати.