ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Предстоящи мобилности в Румъния и Португалия по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER

Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” по Програма „Еразъм +“

Започва процедура за подбор на ученици от IX – XI клас за включване в целева група и учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” по Програма „Еразъм +“.

Кратко описание на проекта:

В  проекта “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”(„Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“), финансиран по Програма „Еразъм+“, в партньорство са шест училища от ЕС (Италия, България, Естония, Португалия, Румъния, Словения), които споделят едни и същи образователни потребности и цели: социално включване, общи ценности, борба с тормоза и предразсъдъците. Всички училища вече са разработвали инициативи и проекти, свързани с правата на човека като стратегия за насърчаване на осведомеността на училищната общност по тази тема. Всички партньори твърдо вярват, че тяхното сътрудничество, споделяне на добри практики и методологии относно правата на човека могат да помогнат на училищата да подобрят образованието както на ученици, така и на учители.

MASTER включва теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост. Всяко участващо училище ще обменя практики и ще развие избрана ценност въз основа на своя опит. 

Целта на проекта е да се повиши осведомеността на учениците, учителите и училищните общности чрез развиване на техните умения и нагласи в съответствие с принципите за правата на човека и да им се помогне да станат активни, отговорни и без предразсъдъци членове на обществото.

По време на проекта са заложени да се проведат 6 международни срещи:

 1. Румъния, май-юни 2022; 
 2. Португалия, юли 2022;
 3. България, 2022/2023;
 4. Словения, 2022/2023; 
 5. Естония, 2022/2023;
 6. Италия, 2022/2023; 

Участниците в мобилностите ще бъдат избрани по предварително определени критерии.

Поради текущата ситуация с COVID-19 и напрегнатата геополитическа обстановка във връзка с военните действия в Украйна първите мобилности по проекта бяха отложени. Новите дати се договарят в рамките на партньорството според текущите обстоятелства. 

Участниците в мобилността е необходимо да отговарят на изискванията на здравните власти в съответните страни (при необходимост за наличие на валиден цифров COVID сертификат на ЕС).

 1. Процедура за подбор на ученици от IX – XI клас за включване в целева група за образователна мобилност

Предстои осъществяването на две мобилности за ученици:

Период на I мобилност: 29.05.2022 г. – 04.06.2022 г.

Държава: Румъния, гр. Сфанту Георге

Период на II мобилност: 10.07. – 16.07.2022 г. 

Държава: Португалия, São João da Talha

Според заложените процедури за изпълнение на проекта учениците имат право да участват само в една мобилност по проекта!

 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА,
 2. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР,
 3. КРИТЕРИИ,
 4. ЗАЯВЛЕНИЕ,
 5. МОТИВАЦИОННО ПИСМО,
 6. CV.

Мобилност файлове:

Румъния ;

Португалия.

Всички описани по-горе документи са достъпни за сваляне само за служебни акаунти на ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

 

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от IX – XI клас за учебната 2021/2022 година
 • Липса на наложени наказания през учебната 2021/2022 година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни
 • Съгласие за настаняване в приемно семейство по време на мобилността, както и приемане на ученик в своето семейство при домакинството на българското училище.

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю, включващо и проверка на езикови умения на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV – европейски формат;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността.

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 26.04.2022 г.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

II етап –  ИНТЕРВЮ:

Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

 Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ.

 1. Процедура за подбор на учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност

Период на I мобилност: 29.05.2022 г. – 04.06.2022 г.

Държава: Румъния, гр. Сфанту Георге

Период на II мобилност: 10.07. – 16.07.2022 г. 

Държава: Португалия, São João da Talha

Изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват учители, които отговарят на следните изисквания:

 • Педагогически специалисти от ПГИ „Д-р Иван Богоров”
 • Запознати са със съдържанието и целите на проекта и има нагласата да съдействат активно за реализиране на планираните дейности според заложената в мобилността програма 
 • Владеене на английски език – писмен и говорим
 • Притежават организационни умения и умения за работа в екип
 • Умеят да се ориентират в чужда обстановка
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни

Подборът на участниците: учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност, ще се осъществи от комисия и ще се проведе чрез подбор по документи.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV – европейски формат;
 3. Мотивационно писмо.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧИТЕЛИ

Румъния;

Португалия

Всички описани по-горе документи са достъпни за сваляне само за служебни акаунти на ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

АКТИВИРАЙТЕ ТОЗИ ЛИНК ЗА СВАЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ!

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 26.04.2022 г.

 * Педагогически специалисти, кандидатствали за участие в проекта и подавали по-рано документи (през 2020-2022 г.) е достатъчно да подадат само заявление по образец.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени чрез писма до одобрените кандидати.