ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Предстояща мобилност във Франция по проект 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!” по програма Еразъм+

Започва процедура за подбор на ученици от IX – XI клас за включване в образователна мобилност и учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност по проект 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!” по програма Еразъм+.

Период на мобилността: 12.06.2022 г. – 18.06.2022 г.

Държава: Франция, Montastruc-La-Conseillère

 

Кратко описание на проекта:

Проектът „All Together: Safer and Better!” („Всички заедно: по-безопасно и по-добре!“), финансиран по Програма “Еразъм+“, обединява три образователни институции от България, Франция и Испания. Партньорските организации искат да обединят различни свои практики, да обогатят знанията на учениците и ги възпитават да бъдат свободни и отговорни европейски граждани. Обединяват две области на работа, които често се обсъждат поотделно: от една страна превенция срещу рисковото поведение и от друга страна, осъществяване на граждански действия. Ще се обърне внимание и на темата за пристрастяванията. Споделяйки опита на младите хора от други страни по тези различни теми, проектът ще предостави възможност на учениците да обогатят своите знания, ще им предостави инструменти за размисъл и ще ги накара да осъзнаят, че фактът да си активен, да инвестираш в действие, може да бъде мотивация, движеща сила, а също и трамплин за развитие.

Предстоящи мобилности/домакинства:

Франция – юни 2022 г.

България – ноември 2022 г.

Испания – април – юни 2023 г.

 

Участниците в мобилностите ще бъдат избрани по предварително определени критерии.

 

 1. I. Процедура за подбор на ученици от IX – XI клас за включване в целева група за образователна мобилност
 2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА,
 3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР,
 4. КРИТЕРИИ,
 5. ЗАЯВЛЕНИЕ,
 6. МОТИВАЦИОННО ПИСМО.

Всички описани по-горе документи са достъпни за сваляне само за служебни акаунти на ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

СВАЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА:

Учители;

Ученици.

 Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от IX – XI клас за учебната 2021/2022 година
 • Липса на наложени наказания през учебната 2021/2022 година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни
 • Съгласие за настаняване в приемно семейство по време на мобилността, както и приемане на ученик в своето семейство при домакинството на българското училище.

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю, включващо и проверка на езикови умения на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. Мотивационно писмо за участие в мобилността.

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 26.04.2022 г.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

II етап –  ИНТЕРВЮ:

Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

 

КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ.

 1. II. Процедура за подбор на учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност

Период на мобилността: 12.06.2022 г. – 18.06.2022 г.

Държава: Франция, Montastruc-La-Conseillère

Изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват учители, които отговарят на следните изисквания:

 • Педагогически специалисти от ПГИ „Д-р Иван Богоров”
 • Запознати са със съдържанието и целите на проекта и има нагласата да съдействат активно за реализиране на планираните дейности според заложената в мобилността програма 
 • Владеене на английски език – писмен и говорим
 • Притежават организационни умения и умения за работа в екип
 • Умеят да се ориентират в чужда обстановка
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни

Подборът на участниците: учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност, ще се осъществи от комисия и ще се проведе чрез подбор по документи.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV – европейски формат;
 3. Мотивационно писмо.

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 26.04.2022 г.