ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Богоровци на работна среща във Франция по проект “All Together: Safer and Better!”

Първа работна среща по международния проект “All Together: Safer and Better!” по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 „Партньорства за сътрудничество между организации и институции”, дейност “Малки партньорства”, се проведе в Montastruc-la-Conseillèrе, Франция. Домакин бе Lycée d’Enseignement Professionnel Rural Privé. По предварително разписания график на мобилностите срещата бе предвидена да се осъществи в България още в началото на месец март, но бе отложена поради притесненията на партньорите във връзка със ситуацията с военните действия в Украйна.

Ученици и учители  от България, Испания и Франция работиха съвместно в периода 13.06. – 17.06.2022 г. Френските домакини организираха посрещането на българския екип,  представен от десет ученици и двама учители, и заедно направиха опознавателна разходка в град Тулуза.

Работната среща започна с церемония по откриване. Чрез презентации бяха представени партньорските организации. Направена бе училищна обиколка на различни езици. Игри спомогнаха за опознаване на участниците. Учителите споделиха добри практики, обсъдиха различните образователни системи, подготовката по чужди езици и опита на образователните институции в проекти по Програма “Еразъм+”.

Следващите дни включваха разнообразни дейности, свързани с темата на проекта: превенция на рисково поведение, пристрастявания, екологични и социални действия. Учениците се включиха активно в творчески работилници, посветени на рисковото поведение – дискусии,  наблюдение и обсъждане на видеоклипове, тест с алкоочила, попълване на анкети, изготвяне на сценарии. Участваха в съвместни дейности относно опазване на околната среда и биоразнообразието и в интересни инициативи за ориентиране, комуникация и екипна работа в Бузетската гора и в ботаническата градина “Le Jardin des Martels”. Включиха се в създаването на ”Нашата Еразъм+ Харта за околна среда”. Младите хора осъзнаха ролята на привилегиите в играта за толерантност “Стъпка напред”. Организирана бе онлайн eTwininng сесия, в която участниците в мобилността споделиха своите впечатления и преживявания с българските ученици. Имаха възможност да опитат местната кухня, включиха се и в приготвянето на сладкиши и ястия в училището. Опознаването на местната култура продължи с посещение на забележителности в градовете Алби и Тулуза.

Проект 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!” е финансиран по Програма „Еразъм+“ – Програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.