ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Представяне на съвместна работа по проект “All Together: Safer and Better!” от участници в мобилност във Франция

Седмица след завръщането си от Франция, участниците в мобилността по проект “All Together: Safer and Better!”, представиха пред съученици своята съвместна работа с връстници от партньорските образователни институции. В края на учебната година, на 27.06.2022 г., в актовата зала на гимназията те презентираха реализираните дейности с партньорите от Франция и Испания, споделиха своите впечатления и преживявания, представиха на съученици възможностите за мобилност, които предоставя програма “Еразъм+”.

Проект 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!”, КД2 „Партньорства за сътрудничество между организации и институции”, дейност “Малки партньорства”, е финансиран по Програма „Еразъм+“ – Програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.