ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Представяне на проекти по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2

На педагогически съвет в края на учебната година г-жа Стойна Илиева –  координатор на проекти в гимназията представи отчет пред колегията за реализираните дейности по трите действащи проекта по ключова дейност 2 по програма “Еразъм+”:

– проект № 2020-1-IT02-KA229-079666_5 MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”, КД 2  „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“

– проект № 2020-1-ES01-KA226-SCH-094785 „Join us in the battle against disinformation“, КД 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Проекти за “Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19”, „Партньорства в областта на цифровото образование“, сектор „Училищно образование“

– проект № 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!” КД2 „Партньорства за сътрудничество между организации и институции”, дейност “Малки партньорства”, сектор “Професионално образование и обучение”

На 15 юни програма „Еразъм+“ навърши 35 години. В заложената програма за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. В тези области са разгърнати и действащите проекта по ключова дейност 2. В тези направления гимназията работи с 14 партньорски организации.

През месец юни се проведоха две училищни събития, на които ученици, бенефициенти по програма “Еразъм+”, представиха реализирани дейности от мобилности в Румъния и Франция. Те споделиха пред връстници, потенциални участници в проекти, “да не се замислят и за секунда и да участват, защото в това има само и единствено плюсове за тях и за развитието им.”

В гимназията преподавателите насърчават участието на младите хора в проекти по програма “Еразъм+”. Според тях цялостното участие в проекти и мобилности е от огромно значение за формирането на личността на учениците, разширяване на кръгозора им, придобиване на нужната увереност, че с усвоените знания и умения в училище младите хора биха могли да постигнат едно високо ниво на  подготвеност за възрастта си, а опитът им ще се разгръща от само себе си. Направените крачки в посока последователното разработване и участие на гимназията в проекти, свързани с училищното и професионалното образование, ще провокира следващите дейности, които ще привлекат нови участници, ще разширят Еразъм+ общността в ПГИ “Д-р Иван Богоров”, ще поставят началото на нови пълноценни партньорства.

От името на всички, участвали в проектите по програма “Еразъм+”, екипът работещ по проекти благодари на ръководството на гимназията в лицето на г-н Деан Василев за предоставените възможности за развитие на ученици и учители.