ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА

Изх. № АД7-144/24.10.2022 г.                                                                                              

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“  –  Варна

СВИКВАМ СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

НА 14.11. 2022 Г. ОТ 18:00 Ч. В АКТОВАТА ЗАЛА НА ГИМНАЗИЯТА

ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД

  1. Запознаване с глава ХІV от Закона за предучилищното и училищното образование, относно създаване на обществените съвети към училищата и с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Определяне на начин на избор на редовните и резервните членове от квотата на родителите в Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
  3. Избор на членове на Обществения съвет с мандат 27.11.2022 – 26.11.2025 г. на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
  4. Избор на резервни членове на Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 21.11.2022 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите родители.

Информация за правомощията на Обществения съвет може да прочетете на интернет страницата http://pgi-varna.com/?page_id=3159

Деан Василев

Директор на ПГИ “Д-р Иван Богоров”