ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Предстояща мобилност в Италия по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” по Програма „Еразъм +“

Започва процедура за подбор на ученици от VIII – XI клас за включване в целева група и  ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” по Програма „Еразъм +“.

Кратко описание на проекта:

В  проекта “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”(„Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“), финансиран по Програма „Еразъм+“, в партньорство са шест училища от ЕС (Италия, България, Естония, Португалия, Румъния, Словения), които споделят едни и същи образователни потребности и цели: социално включване, общи ценности, борба с тормоза и предразсъдъците. Всички училища вече са разработвали инициативи и проекти, свързани с правата на човека като стратегия за насърчаване на осведомеността на училищната общност по тази тема. Всички партньори твърдо вярват, че тяхното сътрудничество, споделяне на добри практики и методологии относно правата на човека могат да помогнат на училищата да подобрят образованието както на ученици, така и на учители.

MASTER включва теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост. Всяко участващо училище ще обменя практики и ще развие избрана ценност въз основа на своя опит. 

Целта на проекта е да се повиши осведомеността на учениците, учителите и училищните общности чрез развиване на техните умения и нагласи в съответствие с принципите за правата на човека и да им се помогне да станат активни, отговорни и без предразсъдъци членове на обществото.

Участниците в мобилностите ще бъдат избрани по предварително определени критерии.

Участниците в мобилността е необходимо да отговарят на изискванията на здравните власти в съответните страни (при необходимост за наличие на валиден цифров COVID сертификат на ЕС).

 

 1. Процедура за подбор на ученици от VIII – XI клас за включване в целева група за образователна мобилност

Период на мобилността: 08.05.2023 г. – 12.05.2023 г.

Италия, гр. Неапол

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА,
 2. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР,
 3. КРИТЕРИИ,
 4. ЗАЯВЛЕНИЕ,
 5. МОТИВАЦИОННО ПИСМО,
 6. CV.

 

Всички описани по-горе документи са достъпни за сваляне само за служебни акаунти на ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

АКТИВИРАЙТЕ ТОЗИ ЛИНК ЗА СВАЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ!

 

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от VIII – XI клас за учебната 2022/2023 година
 • Липса на наложени наказания през учебната 2022/2023 година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни
 • Кандидатите да са съгласни да бъдат настанени в приемно семейство по време на мобилността.

 

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю, включващо и проверка на езикови умения на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV – европейски формат;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността.

 Посочените документи се подават в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 19.01.2023 г.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

II етап –  ИНТЕРВЮ:

Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

 

Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

 

КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ.

 

 1. Процедура за подбор на ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност

Период на мобилността: 08.05.2023 г. – 12.05.2023 г.

Италия, гр. Неапол

 

Изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват лица, които отговарят на следните изисквания:

 • Педагогически специалисти от ПГИ „Д-р Иван Богоров”
 • Запознати са със съдържанието и целите на проекта и има нагласата да съдействат активно за реализиране на планираните дейности според заложената в мобилността програма 
 • Владеене на английски език – писмен и говорим
 • Притежават организационни умения и умения за работа в екип
 • Умеят да се ориентират в чужда обстановка
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни

Подборът на участниците: ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност, ще се осъществи от комисия и ще се проведе чрез подбор по документи.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV – европейски формат;
 3. Мотивационно писмо.

Всички описани по-горе документи са достъпни за сваляне само за служебни акаунти на ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

АКТИВИРАЙТЕ ТОЗИ ЛИНК ЗА СВАЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ!

 

 Посочените документи се подават в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 19.01.2023 г.