ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Обучение на учители от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” в гр. Брага, Португалия

 

В периода 1-6.05.2023г. четирима учители от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” посетиха Португалия във връзка с изпълнение на проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000053265, обучение на персонал, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Обучителната организация APLICAPROPOSTA LDA, BRAGA MOB от град Брага осигури възможност преподавателите да се запознаят с образователната система в Португалия, работата в Професионални гимназии и Стем Академия, с цел проучване на добри практити в професионалното образование и обучение, нови подходи за работа с ученици и обучаеми, модерна учебна среда, осигуряваща възможности за съвременно обучение.

 Обучителният курс допринесе педагозите да развият нови умения и компетентности, които да отговарят на нуждите на съвременната образователна среда. Представени бяха различни възможности за СТЕМ дейности, свързани с роботика, програмиране, дизайн и наука. Засегнато бе проектно и проблемно базираното обучение, класна стая на бъдещето, игри и симулации в обучението, екипната работа, учене чрез правене.  Запознаване с нови ИКТ ресурси и технологии за СТЕМ обучение.

Осъществи се обмен на добри практики между учителите от гимназията и педагози от португалски и други европейски училища, усъвършенстваха се езиковите и компютърните умения като инструмент за реализиране на иновативно преподаване.

Културните посещения, включени в програмата, дадоха възможност на учителите да опознаят Португалия и нейния бит, дух, традиции и култура.

В края на курса всеки участник получи сертификат за участие и Europass мобилност, както и стимул за подобряване на своите педагогически умения чрез прилагане на наученото в практиката.

 Проектът е предпоставка за създаване на нови контакти и партньорства, разширяване на сътрудничеството, запознаване с опита на други държави в областта професионалното образование за по-успешна реализация на пазара на труда.