ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Иновативна платформа за сътрудничество на Икономически университет – Варна (UEBN)

uebn-site-banner (1)През месец май 2015 г. официално стартира Иновативна платформа за сътрудничество на Икономически университет – Варна (UEBN), която можете да посетите на адрес http://uebn.ue-varna.bg/ или чрез връзка от основния сайт на университета http://ue-varna.bg/.

Изграждането и поддържането на устойчива платформа за сътрудничество университет – бизнес цели установяването на продуктивен диалог с външната среда, насочен към задоволяване потребностите на страните и същевременно подпомагане успешната реализация на завършващите висше образование в ИУ-Варна лица. Разработването на мрежата е финансирано по европейски проект и се базира на анализ на добри иновативни практики в областта на функционирането на партньорски мрежи университет-бизнес, подпомагащи социалното включване на студентите. Създадени са условия за интерактивна комуникация между регистрираните в платформата лица (в т.ч. кандидат – студенти, студенти, външни и вътрешни експерти и работодатели) в областта на кариерното развитие, образователния процес и консултирането. По-високата информираност и откритост на университета спомага на представителите на местните бизнес и административни структури да се обръщат към университета с цел получаване на конкретни услуги.

Разработената платформа за сътрудничество представлява иновативен канал за комуникация между студенти, работодатели и представители на академичните среди. Платформата адаптира опит на чуждестранни университети в посочената област, но по своя характер е уникална. Популяризирането и развитието на контактите на университета с външни лица и организации дава съществено конкурентно предимство на обучаваните в ИУ-Варна студенти, на нашите организации партнори и може да съдейства за развитието на икономиката в регионален и национален план.

Като конкретни ползи от регистрацията в системата могат да бъдат посочени:

 • Ползи за „кандидат-студенти“:
 • да получават съвети от кариерен консултант относно възможнотите за бъдещо професионално развитие;
 • да получават информация за актуалните тенденции на пазара на труда, търсенето на специалисти за работа/стаж и професионалната реализация на завършили ИУ-Варна;
 • да са своевременно информирани относно образователния процес в университета;
 • да участват съвместно със студенти от ИУ-Варна в екипи по изпълнение на различни проекти;
 • да се информират, участват и посещават различни събития, организирани от ИУ-Варна, с отворен характер (срещи и дискусии с експерти от бизнеса, представители на изкуството, спортни мероприятия, театрални постановки, кино прожекции, концерти и др.).
 • Ползи за средното училище и преподавателския състав:
 • да осигурят повече възможности на своите ученици за информиран избор на последващо обучение, кариерно развитие и професионална реализация;
 • да сътрудничат с ИУ-Варна при осъществяване на различни проекти (в т.ч. финансирани от европейски програми);
 • да обменят опит и идеи свързани с UEBN, за разработване на платформи за сътрудничество на средното училище (в т.ч. възможност за събиране и анализ на информация за последващото обучение и професионална реализация на завършилите възпитаници);
 • да организират съвместно и да се информират за различни събития;
 • да осигурят възможности за допълнителна квалификация и/или обучение в магистърски програми на представители на преподавателския състав, в контекста на политиката на ЕС, насочена към “обучение през целия живот”.

Настоящите и завършилите ИУ-Варна студенти могат да:

 • кандидатстват за работа/стаж през платформата;
 • да получават професионална помощ от кариерен консултант;
 • да съставят документи за кандидатстване за работа/стаж;
 • да планират и контролират резултатите от своите интервюта;
 • да управляват дейностите по планиране и успешно приключване на задължителните за обучението си стажове;
 • да използват богат набор от информационни ресурси;
 • да получат препоръка от преподаватели относно участие в конкурс, явяване на интервю за работа/стаж и др;
 • да се информират и регистрират за предстоящи събития като публични лекции, семинари, обучения, посещения в практиката, студентски конференции и др.;
 • да получават достъп до споделена от бизнес организациите информация, която да използват при разработване на проектни задания, курсови и дипломни работи;
 • да участват в екипи при реализирането на консултантски проекти възложени от бизнеса;
 • да се информират и кандидатстват за стипендии, предоставяни от различни организации;
 • да получават полезна информация, свързана с успешното усвояване на необходимите знания и умения по време на образователния процес в университета.

Посочените ползи ни позволяват с убеденост да считаме, че Иновативната платформа за сътрудничество на ИУ-Варна с бизнеса способства за изграждането и поддържането на територията на нашия университет на предприемаческа среда, подпомагаща успешната реализация на нашите студенти, стимулира широкото използване на иновационни образователни програми и резултати от емпирични изследвания и съдейства за по-добрата информираност на нашите потенциални студенти и външни сътрудници.