ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с проект BG16RFOP-001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ от 7.02.2018 г. учебният процес ще се провежда в сградата на ОУ „Стоян Михайловски“, адрес: гр. Варна ж.к. „Владислав Варненчик” ІІ микрорайон (Кайсиева градина).

Транспорт:

  1. Автобуси линии №: 14, 20, 22, 41, 118, 118а, 121, 122, 148, 209
  2. Тролейбусни линии №: 82 и 88

Разпределение на смените по класове:

І смяна: Х, ХІІ и ХІа, ХІб, ХІв

ІІ смяна: VІІІ, ІХ и ХІг, ХІд, ХІ е, ХІж