ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Kонкурс “Народната памет разказва”

ИНИЦИАТИВА ЗА ДУХОВНОСТ И КУЛТУРА

Варненска и Великопреславска Св. Митрополия

Община Варна

Демократичен съюз на жените

О Р Г А Н И З И Р А  

със съдействието на Регионален инспекторат по образованието–Варна

 КОНКУРС

„Народната памет разказва”

за изработване на реферат

на тема: „Българи и поляци в църковно – националните борби през Възраждането и в духовната обнова на българското общество”

Подтеми:

Граф Михаил Чайковски и ролята му в църковно-националните борби.

Хенрих Дембицки и българската политическа карикатура. Сътрудничеството му с Христо Ботев.

История на полската общност във Варна и мястото й в духовното развитие на града.

Църковно – национално движение във Варненския край през Възраждането.

Цариградските българи – духовните водачи на църковно – националните борби. 

I. Цели:

– Да се провокира интересът на младите хора към историческото минало на народа ни;

– Да се даде възможност на учащите се, чрез изследователска дейност, да представят своята гледна точка за значимостта на събитието;

– Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и се приобщават към българските духовни традиции и ценности.

II. Етапи и срокове на провеждане:

Училищен етап – от 30.09.2010 г. до 16.10.2010 г.

/Всяко училище определя жури, което подбира и класира рефератите за участие  в общинския етап/;

Общински етап – от 18.10.2010 г. до 30.10.2010 г.

/Основните организатори на Инициативата излъчват жури, съставено от експерти, които оценяват и класират творбите, достигнали до този кръг/.

III. Право на участие:

Ученици от VII до XII клас, обучаващи се във варненските училища.

IV. Изисквания към разработването на  реферата

1. Съдържа три структурни компонента:

Въведение – до 1 печатна страница

Изложение – до 10  печатни страници

Заключение – до 1 печатна страница

Приложения – копия от статии и снимки, публикувани в печатни издания; снимки от личен архив, картички и др.

Ползвана литература

  1. Текстът на всяка страница да не надхвърля 30 реда, при  големина на буквите 14, шрифт  Times New Roman, полета  2/2/2/2/ и разстояние между редовете single.
  2. При посочването на ползваната литература се прилагат изискванията за подреждане по азбучен ред на фамилните и личните имена на авторите или заглавията.

V. Награди:

– Класираните на първо, второ и трето място ще бъдат наградени с предметни награди;

– Ще бъде присъдена специална награда от Александра Дружиловска/ Полско държавно училище – гр. Варна/

– Всички участници в Конкурса ще получат грамота за участие.

VI.Краен срок за предаване на рефератите за участие в общинския  етап – 16.10.2010 г. до 17.00ч.

VІІ. Място на предаване на рефератите:

9002, Варна, бул. “Цар Освободител” №27, база “Младежки дом”, отдел „Младежки дейности”, дирекция „Младежки дейности и спорт” втори етаж, стая №10, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, гл.експерт – Радка Тодорова, телефон за връзка: 60 39 54

 Забележка: Материали по посочените подтеми могат да бъдат намерени в Музея на Възраждането, гр. Варна и Полско държавно училище „Адам Мицкевич”, гр. Варна