ПГИ "Д-р Иван Богоров"

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ „КУЛТУРИ НА ЗНАНИЕТО И СВЯТ НА ЖИВОТА“

Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет обявява Национален конкурс за есе „Култури на знанието и свят на живота“ за ученици от 12 клас с интереси по дисциплините история и цивилизация, обществени науки и гражданско образование, психология и логика, етика и право, философия, свят и личност.

Инициативата е част от дългосрочната стратегия на Катедра „Социология и науки за човека“ за работа с ученици и техните преподаватели от гимназиалния курс и цели да провокира по-задълбочен интерес у младите хора към проблемите на съвременния глобален свят.

В рамките на Националния конкурс се предлагат три теми, които препращат към разнородни сфери от обществото, в което живеем, като целта е да се даде шанс на кандидатите да изразят не толкова придобитите в училище знания, колкото личното въображение и не толкова информираността, колкото мисленето си:

 

 • “Човешкото тяло в епохата на биотехнологиите.
 • “Виртуалният човек и реалният човек – как общуваме в глобалния свят?”
 • “Разболяват ли психиката ни междучовешките отношения?”

 

Кандидатът може да избере една от посочените теми. Есето трябва да е с обем от 2 до 5 стандартни страници. Срокът за изпращане на текстовете е 01 февруари – 15 април 2019 г. на електронен адрес [email protected], или на хартиен носител на адрес: Катедра „Социология и науки за човека“, ул. „Костаки Пеев“ 21, гр. Пловдив.

 

Есето трябва да съдържа данни за кореспонденция (трите имена на участника, град, училище, клас, пълен пощенски адрес, мейл и телефон).

 

Есето трябва да бъде придружено от декларация за авторство (приложена към този документ), попълнена и подписана от автора. При изпращане по електронна поща, подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg. Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса.

 

Първо оценяване на конкурсните разработки: 15 – 25 април 2019 г.

 

Есетата ще бъдат оценявани от комисия от преподаватели от Катедра „Социология и науки за човека“ и от Филологическия факултет на Пловдивския университет. Оценяването се извършва по шестобалната система в граници Слаб 2 – Отличен 6, с точност до 0,10. Авторите на класираните есета с оценка минимум Мн. добър 4,50 ще бъдат лично уведомени и поканени да представят своите разработки пред комисията.

Крайната оценка се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от представянето пред комисията.

 

Критерии за оценяване на есето

 

 1. Оригиналност и атрактивност на съдържанието
 2. Аргументираност на заявената теза
 3. Лично отношение на автора
 4. Начин на оформление

 

До конкурса не се допускат есета, копирани от други източници!

 

            Представяне на класираните разработки: 13 май 2019 г.

Всеки автор на есе ще разполага с 15 мин., за да представи своите идеи. Членовете на комисията ще задават въпроси на участника.

 

Критерии за оценяване на представянето пред комисията

 

 1. Структурираност (организация) на представянето
 2. Култура на встъплението (четене от лист или говорене, обръщение и връзка с аудиторията)
 3. Съблюдаване на времето за представяне (не повече от 15 минути)
 4. Точност и яснота при отговаряне на въпросите, зададени от комисията

 

 

Крайно оценяване и награждаване на победителите в конкурса

 

 1. Общият бал на участниците в конкурса ще формира като средноаритметична от оценките на есето и представянето пред комисията.
 2. Победителят (1 място) и призьорите (2 и 3 място) ще бъдат наградени с дипломи на победителя и на призьорите на Националния конкурс за ученическо есе „Култури на знанието и свят на живота“.
 3. Останалите участници получават грамота за участие в конкурса.
 4. С оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да изберат да се запишат в бакалавърска програма „Социология и науки за човека“ във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2019/2020 г., вместо полагане на кандидатстудентски изпит по български език, ако отговарят на условията за прием, посочени в справочника на Пловдивския университет:
 • Минимум Отличен 5,50 – класираните участници могат да се запишат в бакалавърската програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи.
 • Добър 4 до Мн. добър 5,25 – участниците могат да участват в класирането за специалност „Социология и науки за човека“.

 

 

Регламентът е одобрен на КЗ с протокол № 57/22.12.2018 г. и на ФС на ФИФ с протокол № 126/14.01.2019