ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ  „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ” – 17.02.- 21.02.2020 г.

Приключи  училищният кръг на Националното състезание  „Най-добра бизнес идея” 2019-2020г. Състезанието се организира и провежда по регламент на МОН във всички професионални гимназии по икономика и цели засилване мотивацията на учениците за пълноценно усвояване на учебното съдържание,  да стимулира иновативността, креативността, творческа изява в областта на предприемачеството и екипната работа на учениците; да насърчава развитието на предприемаческа култура, предприемаческо мислене и поведение, насърчаване на нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало.

Училищният кръг на състезанието се проведе на два етапа:

  • първи етап – писмено разработване и представяне на бизнес идеите;
  • втори етап – устно представяне и защита на бизнес идеите.

За участие в състезанието бяха представени шест бизнес идеи, разработени от ученици от ХІ и ХІI  клас – Маринела Дианова Тодорова – ХІI а клас, Йоана Йорданова Тодорова – ХІI е клас, Димитър Недялков Димитров – ХІI а клас, , Антония Руменова Маркова – ХІ а клас,  Александър Атанасов Атанасов – ХІ в клас, Йоана Светославова Георгиева – ХІ в клас.

Оценката на бизнес идеите се извърши по критерии на националното състезание  – иновативност, реалистичност, устойчивост, очаквани резултати и ползи от реализирането на  идеята; прегледност и  яснота на описанието, умение за представяне пред публика.

Комисията за оценяване на участниците в училищния кръг на състезанието класира за участие в предварителната квалификация на Националното състезание  „Най-добра бизнес идея” бизнес идеите на Александър Атанасов ХІ в клас  – „Електролитно алтернативно захранване“  и Антония Маркова от ХІ а клас – „Смарт гардероб“, класирани съответно на първо и второ място. На етап „предварителна квалификация”, национална комисия ще оцени отново всички класирани на първо и второ място на училищен кръг бизнес идеи  и ще избере двадесет и четири от тях. Техните автори придобиват право за участие в националния кръг на състезанието „Най-добра бизнес идея”.

Успех на Александър и Антония при преминаване през предварителната квалификация и достигане до националния кръг на състезанието „Най-добра бизнес идея” 2019-2020 г.!