ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Богоровци участваха в проект за младежко предприемачество и опазване на околната среда

„Едно, две, три, малко помисли и после изхвърли“ е проект на СНЦ „Мога, знам, творя“, реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” – програма „Младежки проекти” 2020. В проекта богоровските гимназисти се включиха в дейности, свързани с провокиране на зеленото им мислене и генериране на зелени идеи за предприемачество и бизнес, както и създаване на навици за поддържане на чиста градска и крайградска среда. Младежите осмислиха свободното си време участвайки в инициативи, стимулиращи тяхната инициативност, предприемчивост и творчество.

Чрез неформално интерактивно обучение участниците имаха възможност да получат знания за създаване на собствен бизнес, умения за водене на природосъобразен начин на живот и да формират активна гражданска позиция. Анкетно проучване,  изработване на флаери и дипляни, дискусии, литературно четене, състезание, екопоход, почистване на замърсени с отпадъци зони, фотоизложба със снимки, превръщане на отпадъци в сувенири и вещи за използване, са част от дейностите, в които с желание и ентусиазъм се включиха младите природолюбители.

          Очакваните резултати бяха постигнати, а именно: създаване на нов модел на мислене за постигане на устойчив живот и развитие на предприемачеството в областта на екологията и оползотворяване на отпадъците; формиране на инициативност и предприемачески дух, съчетан с екологична култура и екологично поведение; използване възможностите на новите технологии за осъществяване на младежки екоинициативи и акции, свързани с опазване, почистване и подобряване на околната среда; формиране на активна гражданска позиция по отношение на опазване чистотата на заобикалящата ни среда.