ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Нов Еразъм+ проект в ПГИ „Д-р Иван Богоров“

MASTER – Мултидисциплинарен подход за ученици за запазване на европейските права и общочовешки ценности

Новият Еразъм+ проект „MASTER – Мултидисциплинарен подход за ученици за запазване на европейските права и общочовешки ценности“, в който ПГИ «Д-р Иван Богоров» си партнира с пет европейски училища, стартира през м. септември и е с продължителност 24 месеца. Партньорските училища са от Италия, Естония, Португалия, Румъния, Словения. Проектът се координира от училището в Италия. Участниците в проекта споделят едни и същи образователни потребности и цели: социално включване, общи ценности, борба с тормоза и предразсъдъците. Всички училища вече са разработвали инициативи и проекти, свързани с правата на човека като стратегия за насърчаване на осведомеността на училищната общност по тази тема. Всички партньори твърдо вярват, че тяхното сътрудничество, споделяне на добри практики и методологии относно правата на човека могат да помогнат на училищата да подобрят образованието както на ученици, така и на учители.

MASTER включва теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост. Всяко участващо училище ще обменя практики и ще развие избрана ценност въз основа на своя опит. Целта е да се повиши осведомеността на учениците, учителите и училищните общности чрез развиване на техните умения и нагласи в съответствие с принципите за правата на човека и да им се помогне да станат активни, отговорни и без предразсъдъци членове на обществото.

Проектът ще бъде организиран в шест стъпки, в които всеки партньор ще координира дейности в областта, избрана измежду включените в основните ценности на ЕС. Във всяка стъпка училищата ще развиват проектни дейности на местно ниво и във виртуална и физическа мобилност. Партньорите също така се ангажират да засилят сътрудничеството с местни организации и заинтересовани страни, свързани с темите на проекта.

Всяко училище ще организира и и ще бъде домакин на физическа мобилност с ученици относно избрана основна ценност. Програмата ще бъде организирана така, че да представи, доразвие и подобри в смесени международни групи резултатите от проекта, постигнати по време на месеците за подготовка във всички участващи училища. Ще има дейности, насочени към обмен на добри практики, учебни посещения, срещи с местните власти и работни срещи с местни организации и експерти по засегнатите теми. Българската страна ще е домакин на мобилност на ученици с основни акценти върху активно гражданство в училище и отговорно гражданство за чиста околна среда и устойчив климат.