ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Дни на Еразъм“ в ПГИ „Д-р Иван Богоров“

В средата на м. октомври 2020 г. за поредна година Европейската комисия организира инициативата (Erasmus Days), с която отбелязва огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в нея. Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“, така че  те да бъдат видни и достъпни за други участници с цел формиране на политики в съответните сфери на развитие.

В унисон с тази инициатива, на 16 октомври ПГИ „Д-р Иван Богоров“ организира събития, свързани с промотирането на програма “Еразъм+” сред училищната общност и гражданството. Ученици, участници в мобилности по проекти на програма “Еразъм+”, споделиха своя опит и впечатления. В училището бе организирана фото и видео изложба. На сцена „Раковина“ в Морската градина възпитаници на гимназията представиха пред съученици и съграждани положителното въздействие на Програма „Еразъм+“. Интерактивни игри съпровождаха мероприятието на открито. Представени бяха новите  Еразъм+ проекти, по които започна работа ПГИ „Д-р Иван Богоров“. Проект “Европейски стажове, обмяна на опит и сътрудничество – ключ към личностно и професионално развитие” (Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“) е с основна цел прилагане, надграждане и обмяна на професионалните знания и умения на ученици и учители в условията на мултикултурна среда, както и развиване на ключови компетенции, необходими за личностно и професионално усъвършенстване. Проект „MASTER – Мултидисциплинарен подход за ученици за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (Програма „Еразъм+“, КД 2„Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ (КА 229) е с продължителност две години, в партньорство с пет европейски държави – Италия, Естония, Португалия, Румъния, Словения и включва теми, свързани с правата на човека и теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост. Целите, задачите и дейностите на проектите, заинтригуваха младите хора и те заявиха своя интерес за участие.