ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект „Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. – Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!“