ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Процедура за подбор и резултати

Logo

 

ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829

Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. –

 Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!“

Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

 

ПРОЦЕДУРА
за подбор на ученици от X и XI клас за включване в първи поток от целева група
по проект 2014-1-BG01-KA102-000829
Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. –
Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!
през учебната 2014/2015 г.

Период на мобилността:

13.04.2015 г. – 26.04.2015 г.

Общи изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

  • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 10 или 11 клас от всички специалности за учебната 2014/2015 г.
  • Успех от предходна учебна година над 4.50
  • Липса на наказания за предходна учебна година
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

Критерии за подбор

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие в подбор /по образец/;

2. CV;   

3. Мотивационно писмо за участие в мобилността

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 15 ноември 2014 г.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор.

II етап – ИНТЕРВЮ:  

Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

Окончателният състав /8 ученици и 2 резерви/ на първия поток от целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

    

РЕЗУЛТАТИ

В периода 20 – 27 ноември 2014 г. бе направен подбор по документи и интервю на кандидатите за първа мобилност по ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829 Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. – Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!“.

След проведеното интервю са избрани осем ученици и три резери за първата мобилност.

Ето кои са те:

1. Савина Димчева Анастасова – XI a клас, специалност „Банково дело”

2. Кристияна Георгиева Калчева – XI а клас, специалност „Банково дело”

3. Елора Димитрова Христова – XI б клас, специалност „Бизнес администрация”

4. Таня Иванова Иванова – XI г клас, специалност „Търговия на едро и дребно”

5. Александър Пламенов Георгиев – X a клас, специалност „Банково дело”

6. Тихомира Диянова Пенева – X г клас, специалност „Оперативно счетоводство”

7. Жасмина Венциславова Лефтерова – X д клас, специалност „Електронна търговия”

8. Синан Сюлейман Мехмед – X д клас, специалност „Електронна търговия”

Резерви:

1. Елеонора Красимирова Петкова – X г клас, специалност „Оперативно счетоводство”

2. Сияна Миленова Рашкова – XI г клас, специалност „Търговия на едро и дребно” 

3. Джулия Юлианова Георгиева – ХI е клас, специалност “Икономическо информационно осигуряване”