ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Процедура за подбор

Logo

ПРОЦЕДУРА за подбор на ученици от XI и XII клас за включване в първи поток от целева група

по Проект 2015-1-BG01-KA102-013835

Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!

 през учебната 2015/2016 г.

Период на мобилността:

31.01.2016 г. – 13.02.2016 г.

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

  • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 11 или 12 клас /поне 17 годишни/ от всички специалности за учебната 2015/2016 г.
  • Успех от предходна учебна година над Добър
  • Липса на наказания за предходна учебна година
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни
  • Не е желателно повторно участие на ученик в проекти по програма „Еразъм+”

/предимство ще имат нови участници/

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три етапа – подбор по документи, тест и интервю на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие в подбор /по образец/
  2. CV европейски формат – на английски език
  3. Мотивационно писмо за участие в мобилността
  4. Копие от страниците със срочни и годишни оценки на бележник за предходна учебна година

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”в срок до 23.09.2015 г.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

II етапПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учениците успешно преминали първи етап, ще държат тест по английски език ниво В1+.

III етап – ИНТЕРВЮ:

Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

Окончателният състав на първия поток от целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

Критерии за подбор