ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Процедура за подбор

Logo

ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829

Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. –

 Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!“

Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

ПРОЦЕДУРА
за подбор на ученици от X и XI клас за включване
във втори поток от целева група
по проект 2014-1-BG01-KA102-000829
Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. –
Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!
през учебната 2015/2016 г.
Мобилност – месец април 2016 г.

 Общи изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

  • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 10 или 11 клас от всички специалности за учебната 2015/2016 г.
  • Успех от предходна учебна година над 4.50
  • Липса на наказания за предходна учебна година
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

 I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
  2. CV;
  3. Мотивационно писмо за участие в мобилността
  4. Копие от страници на бележник за годишен успех от предходна учебна година

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 6 ноември 2015 г.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на Критериите за подбор.

 II етап – ИНТЕРВЮ:

Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.