ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование)

Обществен съвет (мандат 27.11.2022 – 26.11.2025 г.)
Покани за заседания

Покана за свикване на събрание на родителите/настойниците на учениците от ПГИ “Д-р Иван Богоров”

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за свикване на Общо събрание на родителите и за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за определяне на броя на членовете на Обществения съвет в училището

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за определяне на секретар на Събранието на родителите – ІІ етап

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Писмо от Община Варна за определяне представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Писмо от Областен управител на област Варна за определяне представители на работодателите в обществените съвети към училищата

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за изменение на поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището


Протокол от Събрание на родителите – ІІ етап от 14.11.2022 г. за избор на членове на Обществения съвет 


СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (мандат 27.11.2022 – 26.11.2025 г.)

Редовни членове:

Председател: Весела Василева, родител

Секретар: Милена Долапчиева, родител 

Членове:

  1. Милена Илчева, родител 
  2. Надежда Демирева, родител
  3. Цветомир Димитров, родител 
  4. Несрин Илиева, представител на работодателите
  5. Деян Пейчев, представител на финансиращия орган – Община Варна

Резервни членове:

  1. Михаела Димитрова-Пантелеева, родител 
  2. Борислав Христов, родител
  3. Милена Манушева, родител 
  4. Галина Колева, родител 
  5. Анна Дичева, родител

Протоколи от заседания на Обществения съвет

2023/2024

Протокол № 1 от 26.10.2023 г.

Протокол № 2 от 14.12.2023 г.

Протокол № 3 от 12.02.2024 г.

Протокол №4 от 22.04.2024 г.

Протокол №5 от 06.06.2024 г.


2022/2023

Протокол № 1 от 14.11.2022 г.

Протокол № 2 от 13.02.2023 г.

Протокол № 3 0т 07.09.2023 г.

Протокол № 4 от  18.09.2023 г.