ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Обществен съвет (мандат 17.11.2016 – 16.11.2019 г.)

ПОКАНИ за заседания


Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за свикване на Общо събрание на родителите и за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за определяне на секретар на Общото събрание на родителите

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за определяне на броя на членовете на Обществения съвет в училището

Заповед на Кмета на Община Варна за определяне представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за промяна на поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за промяна на поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за съхраняване на документите на Обществения съвет и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на Съвета


Протокол от Общото събрание на родителите от 17.11.2016 г. за избор на членове на Обществения съвет и присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите

Протоколи от заседания на Обществения съвет

2016/2017

Протокол № 1 от 17.11.2016 г.

Протокол № 2 от 16.01.2017 г.

Протокол № 3 от 30.03.2017 г.

Протокол № 4 от 28.04.2017 г.

Протокол № 5 от 31.07.2017 г.

Протокол № 6 от 04.09.2017 г.

2017/2018

Протокол № 1 от 31.10.2017 г.

Протокол № 2 от 10.01.2018 г.

Протокол № 3 от 15.03.2018 г.

Протокол № 4 от 18.04.2018 г.

Протокол № 5 от 12.07.2018 г.

Протокол № 6 от 04.09.2018 г.

2018/2019

Протокол № 1 от 22.10.2018 г.

Протокол № 2 от 30.01.2019 г.

Протокол № 3 от 26.03.2019 г.

Протокол № 4 от 24.04.2019 г.

Протокол № 5 от 30.07.2019 г.

Протокол № 6 от 03.09.2019 г.

2019/2020

Протокол № 1 от 28.10.2019 г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА за учебната 2016/2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА за учебната 2017/2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА за учебната 2018/2019 г.


СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (мандат 17.11.2016 – 16.11.2019 г.)

Редовни членове:

Председател: Малена Маджарова – родител на ученик в ІХ “в” клас

Секретар: Даниела Иванова – родител на ученик в ХІ „д“ клас

Членове:

  1. Иванка Атанасова – родител на ученик в ІХ “а” клас
  2. Полина Димитрова – родител на ученик в Х „а“ клас
  3. Даниела Попова – родител на ученик в ХІІ „в“ клас
  4. Ганчо Ганчев – общински съветник – представител на финансиращия орган – Община Варна
  5. Илиян Карагьозов – зам.-областен управител – представител на работодателите

Резервни членове:

  1. Мария Янева Арабаджиева – родител на ученик в ХІ “б” клас
  2. Десислава Димитрио – родител на ученик в ХІ “в” клас
  3. Мая Пеева-Върбанова – родител на ученик в ХІІ „а“ клас
  4. Ирина Пантаджиева – родител на ученик в ХІІ „г“ клас
  5. Надежда Станчева – родител на ученик в ХІІ „е“ клас